Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för aktiebolag denna dag intagits följande anmälan:
Den 2 September 1888 antogs och den 16 November s. å. faststäldes at Kongl. Maj:t bolagsordning för Barlingbo Mejeriaktiebolag, som har till ändamål att drifva mejerirörelse och i öfrigt åvägabringa sådana företag, som med nämde rörelse stå i sammanhang. Bolagets styrelse har sitt säte i Barlingbo socken. Aktiekapitalet utgör minst 10,200 kronor och högst 18,000 kr., fördelade i aktier å 60 kr.; och äro deraf 11,580 kr. fullt inbetalda. Kallelse till bolagsstämma kungöres i länets kyrkor. Styrelsens medlemmar äro Carl Wilhelm Gardell, Carl Timotheus Broander, Nils Petter Svensson, Gustaf Johnson och Olof August Nordström. Firman tecknas af verkställande direktören C W. Gardell.
Visby i Landskansliet 22 Februari 1889.
E. POIGNANT:
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *