Hemsekretsens lärare och lärarinnor

höllo i fredags möte i Linde skolhus.
Sedan ordf. skoll. Aug. Fredin förrättat bön och helgat de församlade välkomna, höll lärarinnan Johann Allgurén lektion i bibl. hist. med småskolans barn, och skoll. Fredin i räkning (reg. de tri) med fortsättningsskolans, och omedelbart derelter i historia (Gotlands).
Så snart barnen fått aflägsna sig, skedde den sedvanliga kritiken, särdeles öfver räknelektionen. Men man kunde ej annat än fägna sig deröfver att barnen väl begrepo sin sak, härledande sig deraf att läraran på ett för dem åskådligt sätt klargjort ämnet.
Flere frågor ingåfvos till öfverläggning, hvaraf, sedan en timmes middagsrast hållits, endast två medhunnos näml.:

1:o Skall det nya mått- och vigtsystemet ensamt inläras numera eller skall det gamla decimalsystemet fortfarande derjälmte inöfvas?
Svarades: gamla benämningarna borde bannlysas och anhållan göras hos skolråden att sådan tidsenlig åskådoingsmateriel såsom bessman, kubik- och längdmått borde inköpas till dagligt påseende och användande.

2:o Hvad förstås med uttrycket giltigt förfall?
Frågan behandlades från olika synpunkter. Det vore icke nog med att barnet sade till eller läte säga till läraren att det skulle vara hemma, utan det måste ock angifva orsaken så att den kunde af skolråd och lärare gillas.
Nu voro dagens förhandlingar slutade, hvarefter skoll. Fredin tackade de tillstädesvarande för deras intresse för sin sak och å mötets vägnar skoll. Gottberg honom för hans osparda möda såsom ordförande, lärare och värd. Mötet afslöts med bön. Det nästa skall hållas i Ejsta sista fredagen i Maj månad, då lärarns på stället hålla lektioner i räkning och geografi.
Innan man åtskildes hade man nöjet att afhöra åtskilliga musiknummer på orgel och fiol.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *