Utmätningsauktion i Rone.

Tisdagen des 26 nästkommande Mars kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af landtbrukaren Nils Fredrik Eneqvist tillhöriga 1/4 mant. Davide i Rone socken och 926 tunnl. 31 3/10 kappl. jord i Ronemyr; ägande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Dessa i sambruk liggande fastigheter hafva vid Davide fullständiga åbygnader af bonings- och ladugårdshus. 1/4 mtl Davide innehåller i areal 53 har 68 ar 12,81 qv.-meter, hvaraf 2 har 36 ar 95,2 qv.m. afrösningsjord i Lojsta socken beväxt men yngre skog. Återstoden, belägen i Rone socken, utgöres af 49 har 36,5 ar väl häfdad och starkt gödslad åkerjord och resten oodlad myrmark. beväxt med ungskog. Å egendomen Ronemyr finnes uppförd en till bostad alredd, men oinredd bygnad af trä, 2:ne större ladugårdsbygnader, en magasinbygnad; som utgöres denna egendom af omkring 150 har åkerjord, igenlagd till timotejvall, omkring 200 har slåttermark, delvis beväxt med medelstor barr- och löfskog, och återstoden skogbeväxt betesmark. 1/4 mtl Davide är saluvärderadt till till 20,000 kronor och Ronemyr till 35,000 kr.
Visby i Landskansliet 14 Februari 1889.
E. POIGNANT:
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Februari 1889
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *