Allmänt diskussionsmöte hölls i går eftermiddag

i goodtemplarlokalen vid Mellangatan. Mötet, som var rätt talrikt besökt, inleddes med bön af predikanten Lekström, hvarpå byggmästare Kihlberg utsågs att leda förhandlingarna med pastor B. Roos som sekreterare.
Den företa frågan: »På hvilket sätt och med hvilka medel bör nykterhetaverksamheten bäst bedritvas på Gotland?» inleddes af ordföranden, hvilken uttalade sig för upprättandet af ett tidningsorgan aärskildt i nykterhetens Benet. Under den diskussion, som härefter utspann sig, trodde hr Lekström att man möjligen skulle kunna fä de redan befintliga tidningarna att mera egna sig åt nykter. hetsverksamheten; en annan talare tyckte att ett par spalter nykterhet i hvarje nummer af ortstidningarne ekäligen kunds och borde inrymmas. I öfrigt yttrade sig hrr hrr Stenmark, Rops, Roth, Hansson och Lengqvist. Mötet tillsatte en komitö bestående af hrr Stenmark, Berggren, Rons, Kihlberg och G. Johansson, hvilken fick i uppdrag att taga frågan om hand samt uppvakta tidningaredaktionerna i staden med begäran att de mara än hittills ville sysselsätta sig med den absoluta nykterhetens sak.
Är rätta tiden inne för allmänt rusdrycksförbud? lydde nästa fråga, som inleddes af handlanden Berggren, hvilken besvarade den med ett obetingadt ja. Ej alldeles af samma mening var pastor Roth. Flere talare yttrade sig för bearbetande af den allmänna opinionen för att få svar på spörsmålet. Diskussionen fick utgöra svar på frågan.
Den sista frågan lydde: Huru bör nykterhetsverksamheten bäst bedritvas bland det uppväxande slägtet? Inledare var hr Runsten. Alla talarna framhöllo såsom det vigtigaste medlet för barnens fostrande till nykterhet föräldrarnas goda exempel. Äfven här fick diskussionen vara svaret på frågan.
Mötet afslutades kl. 5 med bön af pastor Roos Kl. 6 hölls sedan nykterhetfest med föredrag, sång och musik.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *