Auktion vid Mölner i Fleringe.

Torsdagen den 28:e innevarande Februari kl. 10 f. m. låter husbonden J. Fredriksson, Mölner i Fleringe, i anseende till tilltagande sjuklighet, medelst offentlig auktion, som på stället förrättas, försälja all sin egande fasta och lösa egendom, bestående fastigheten af 129/1,096 mantal Mölner, hvilken hemmansdel, som nyligen undergått laga skifte, bar en areal at tillsammans 309 tunnland med skog och beten öfver gårdens hehof samt god släketillgång; till hemmanet körer hälften i en vid gården uppförd vattensåg med tillydenI heter. Tillträdet kan ske genast med utsådt höstsäde. Skulle köp ej komma till stånd, utarrenderas fastigheten ägovis på tid och vilkor som vid auktionen uppgifvas. Lösegendomen består af kreatur: ett par hästar, ett par oxar, kor, lam och svin, åker- och körredskap af bvarjehanda slag, ett parti fort virke af ek och björk, ett parti uppbrut- na ekstubbar m. m. Betalningsanstånd för lösa egendomen lemnas godkände inropare i 3:ne månader och för fastigheten tillkännagifvas betalningsvilkoren, som blifva ganska förmånliga, före utropet. Fleringe den 11 Februari 1889.
Efter anmodan,
TYCHO LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *