Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset.
Slutransakning har i dag hållits med för förfalskning häktade K. J. Löfqvist från Hägvide i Lärbro. I skrifvelee förklarade målsägarna, att de aldrig gifvit Löfqvist i uppdrag hembära deras bref, och den tilltalade sjelf medgaf att något löfte hade han ej haft, men det hade brukats så. Såväl åklagaren som svaranden öfverlemnade målet och dömdes Löfqvist för förfalskningarna och undanhållande af andras bref till 3 år 6 månaders straffarbete samt 6 års vanfräjd derutöfver.

Södra häradsrätten.
För skogsåverkan hade hemmansägaren Lars Nyman från Bockes i Fröjel instämt hemmansägaren Jakob Pettersson derstädes, men sedan återtagit sitt yrkande. Häradsrätten lät bero härvid, men som svaranden erkänt att han olofligt afverkat och bortfört från kärandens skog ved, balkar, slipars och stängselvirke, dömdes han att ersätta detta med 20 kronor samt utgifve kärandens kostnader i målet.

För barnuppfostringsbidrag hade pigan Jakobina Gardelin från Liffride i Stånga instämt båtsmannen Johan Käck. Svaranden ålades edgång.

För egenmäktigt förfarande hade skolläraren A. Lingström i Klinte i egenskap af syssloman i aflidne hemmansägaren Oskar Jakobssons från Gustafs i Fröjel konkurs instämt hemmansägarna Gustaf Larsson från Alstäde och Lars Nyman från Bockes i Fröjel. Mot den förre hade ej talan fullföljts. Men som Nyman erkänt, att, sedan Oskar Jakobsson genom förskrifning såsom säkerhet för borgen, som Niklas Nymander och Gustaf Larsson iklädt sig å en af Oskar Jakobson till Oskar Pettersson från Gustafs utgifven skuldsedel lemnat ett par draghästar, en ko och en qviga, hvilken förblifvit i Jacobssons vård samt efter Nymanders död dennes och Nymans fader såsom ende arftagare jämte i Gustaf Larsson inlöst förbindelsen, Nyman och Gustaf Larsson i April månad detta år, trots förbud af O. Jacobssons moder tagit och bortfört Nymans en häst värd 20 kr. och en ko värd 40 kronor, dömde häradsrätten Nyman för det han egenmäktigt skilt annan vid det han innehar att böta 25 kronor och att ersätta eller återställa de bortförda kreaturen samt att betala Linströms rättegångskostnader.

För olofligt begagnande af hästar och vagn tillhöriga Jakob Petter Pettersson, Sibbjens i Vamlingbo, dömdes drängen Johan Nyström från Vamlingbo prestgård att böta 5 kronor.

För misshandel dömdes skomakaren Oskar Jakobsson från Levide att böta 25 kronor. Han hade 5 Sept. detta år å allmänna landsvägen vid Hemse i berusadt tillstånd tilldelat Karl Ekström från Hallvide i Eke en spark på benet och ett slag för munnen.

Fastställ har hofrätten södra häradsrättens utslag, hvarigenom handlanden Oskar Bokström i Hemse ålades att med ed fria sig från att vara fader till ett af ogifta Johanna Jakobsson framfödt barn och öfver hvilket utslag Bokström besvärat sig.

Norra häradsrätten.
För olofligt afvikande ur tjenst dömdes pigan Hilda Friberg, Vestöös i Hall, att böta lönens halfva belopp, 24 kronor.

Tagit oloflig väg öfver en mark kallad Vikemyr, tillhörigt hemmanet Vika i Boge, och detta så att marken tagit skada, dömdes hemmansägaren Olof Bogren att böta 5 kronor och Josefina Ahlberg 10 kronor.

För olofligt tillgrepp var Maria Lind från Lilla Vellarfve i Roma instämd. Då åklagaren ej kunnat lagligen styrka förbrytelsen, kunde Lind ej fållas till ansvar.

Till tio kronors böter dömdes hemmansägaren A. P. Björkander, Björkarfve i Björke enär han låtit under en längre tid sina kreutur beta på frånskiftad mark. Likaledes fick han lemna 10 kronors ersättning för betet.

Till edgång dömde häradsrätten hemmansägaren Alfred Holmberg, Ytlings i Bro, hilken instämts för barnuppfostringsbidrag af ogifta Augusta Elander, men nekat för faderskapet.

För ärekränkning dömdes hemmansägaren Oskar Nyström, Hellvigs i Fole att böta 25 kronor. Han hade beskyll arbetaren Johan Östergrens hustru Elisabet Östergren för att ha mjölkat svarandens i bet gående kreatur.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 November 1888
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *