Reglering af löneförhållandena

för tjenstemän och betjente vid domkapitlen sysselsatte som bekant senaste kyrkomöte. I infordradt utlåtande härom har Visby domkapitel instämt i kyrkomötets åsigt dels om löneförmånernas otillräcklighet, dels det otidsenliga sätt, kvarpå de utgå och dels rörande billigheten af pensionering.
Kapitlet föreslår, att konsistorienotarien i Visby stift måtte få sin lön bestämd till minst 3 tusen kronor med 500 kronors ålderstillägg efter 5 år och ytterligare 500 kr. efter 10 års tjanstgöring; att Inkomsterna måtte fördelas i lön och tjenstgöringspenningar; att rättigheten till expeditionslösen, uppbördsprocenter, provisioner och fullmaktslösen, måtte upp höra, men att undantag må göras vid lösen för sådana expeditioner, som part eller annan på egen begäran erhåller eller annars författningsenligt icke är pliktig lösa. — Vidare anser domkapitlet lönen böra helt och hållet utgå af statsmedel, samt att pension måtte utgå efter amma grunder som för elementarläraro samt civile embetsmän och tjenstemän.
Rörande konsistorieamanuensen föreslås en af statsmedel utgående lön på 800 kr. med ålderstillägg af 100 kronor efter 5 och 10 år, samt rättighet till pension. Vaktmästarens lön anser domkapitlet böra utgå med 400 kronor af statsmedel, fri bostad och fritt bränsle.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 November 1888
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *