Genom utmätningsaktion,

som förrättas å Skogs Tingställe i Levide socken Lördagen den 11 nästinstundande Juli kl. 11 på dagen, kommer att försäljas Bonden Olof N. Olson egande mtl Smiss i Eke socken, saluvärderadt till 7000 Rdr Rmt.
Utmätningssökanderne erinras att före eller sednast vid auktionstillfället förete behörig gratvationsbevis rörande egendomen äfvensom, i händelse denna befines vara med inteckningar besvärad, bevis derom att inteckningshafvarena blifvit om auktionen underrättade genom erhållen tidig del af denna kungörelse, om deras vistande är kändt, och i annat fall genom kungörelsens införande i allmänna tidningarne trenne gångar, siste gången minst fjorton dagar före auktionen.
Vid auktionen eller sednast fjorton dagar efter bår köpeskillingen dras, i sudnare falletamed från auktionsdagen, till så stor del, som den ej med inteckningshafvare medgifrande kan få innestå, vid påföljd att fastligbeten eljest på inroparens lventyr till ny försäljning uthjudes; och skall det åligga tjöpare, som vill begagna betalningsanstånd, att genast vid klubbslaget ställa säkerhet, som kan godkännas för köpeskillingen liqviderande, derest afseende skall å anbudet fästas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *