Gotländska föreningen för de blindas väl

har i dag på middagen haft sitt årsmöte härstädes i goodtemplarlokalen vid Mellangatan. Prinsessan Eugénie, föreningens beskyddarinna, har öfvarvarit sammankometen.
Af revisionsberättelsen framgick, att föreningens behållning från 1886 utgjorde 731 kr. 96 öre. Inkomsterna under 1887 stege till 1,373 kronor 36 öre, deraf 100 kronor i inträdesafgift af prinsessan Eugenie. Utgifterna under samma tid voro 1,047 kr. 32 öre och behållningen till 1888 alltså 1:058 kr. Brandfonden, inräknad i ingående balansen, är 300 kronor och får ej rubbas. Hvad föreningens verksamhet angår, har den fortgått som förut. Understöd ha lemnats blinda i större eller mindre utsträckning, en kolportör har besökt de på landsbygden varanda för att bringa dem tröst och hugsvalelse. Antalet blinda på Gotland utgör nu 105. Ledamotsantalet i föreningen är 116, deraf 2 ständiga.
Vid de i stadgarna föreskrifna valen, utsågos ånyo till revisorer Örverstelöjtnant Carlstedt och pastor Söderberg. Af styrelseledamöterna, kyrkoherden Öfverberg, pastor Youngberg samt fruarna Bongfelt och Rundberg vore enherre och ett fruntimmer i tur att afgå. De omvaldes och utsågs till ledamot i stället för fru Rundberg, som afflyttat från orten, fru Regnell.
Till inspektor utsågs biskop von Schéele.
Åt styrelsen lemnades att besluta öfver årets utgifter.
Härpå sjöngs psalmen 285 vers 3, hvarpå pastor Lagerman höll ett föredrag med ämne »Jag var den blindes öga».
Åtskilliga blinda vero närvarande, hvilka visade sina framsteg i läsning af upphöjd skrift samt i rottingsflätning.
Prinsessan följde med lifligt intresse de stackars blindas såväl läsning som arbete och samtalade hjertligt med flere af dem.
Först vid 1/2 4-tiden reste prinsessan tillbaka till Fridhem.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 September 1888
N:r 72.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *