Genom offentlig auktion,

som förrättas å stadens auktionskammare onsdagen den 19 September kl. 12 på dagen låta sysslomännen uti handlandena J. P. Åbergs och Emil Gerles konkursmassor försälja nämnde massors här i staden egande fastigheter, näml:
1:o) Hus och tomt nr 17, 18, 19, 20 i Klinterotens 4 qvarter särdeles välbelägna vid Hästgatan nära intill Österport och bestående af:
a) Boningshus innehållande 13 rum, 2:ne kök och brygghus samt handels; och kontorslokal och källare;
b) En större magasinsbygnad i 3:ne våningar med stallrum och 2:ne källare. Stor och rymlig gårdsplan, derå äro uppförda 2:ne större skjul för hästar.
I egendomen har under de senaste åren bedrifvits en betydligare spanmåls- och trävaruaffär samt specerihandel och är densamma, belägen å fri och egen grund taxeringsvärderad till 30,000 kr. och brand försäkrad för 30,000 kr.
2:o) Hus och tomt nr 30 och 31 strax utanför Österport, bestående af 2:ne boningshus, innehåll. 6 rum och 1 kök, en större stallbyggnad, vagnbod ock ett nytt magasin, är äfven lämplig för affärsrörelse. Egendomen är taxeringsvärderad för 6,000 kr och brandförsäkrad för 7,500 kr.
3:o) Trädgårdstomten nr 40, Öster för staden, med derå nyligen uppfördt större växthus och med en areal af 27,600 qvadratfot med utmärkt jord, som lemnat riklig afkastning.
4:o) Trädgårdstomten nr 12, belägen öster för staden, med en areal af 10,616 qvadratfot, derå äro uppförda paviljong och växthus samt vinkast och med flera ädla fruktträd samt planteringsland. God vattentillgång å tomten finnes. Brandförsäkrad för 3,500 kr.
5:o) En större lada Öster för staden med bättre tröskverk och klingsåg. Brandförsäkrad för 8,000 kr.
6:o) Brädgårdstomterna nr 47, 49, 49 1/2 Öster för staden.
Alla dessa fastigheter i godt skick säljas på för köpare särdeles förmånliga vitkor, som komma att vid auktionstillfället tillhännagifvas. Pröfningarätt förbehållas. Hugade spekulanter kunna före auktionen med förfrågningar hänvända sig till v.
häradshöfding Carl Bergström, adr. Visby
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 September 1888
N:r 72.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *