En högtidlig begrafning

ägde förra söndagen rum å Fårösund, då liket efter en bland korvetten Norrköpings manskap, som plötsligt aflidit ombord, träffad af hjertkramp, jordfästes å Bunge kyrkogård. En ångslup från korvetten förde liket i land, hvarefter kistan, beledsagad af, bland andre, korvettens schef och ett par af befälet, fördes på likvagn till grafven, der jordfästningen förrättades af kyrkoherden Nyberg och musik utfördes af korvettens musikkår. Ett enkelt kors restes derefter på grafkullen.
Meningen hade varit, att korvetten skulle legat och exercerat i Östersjön och först 18 d:s gå in till Fårösund. Den ombord inträffade sorgliga händelsen gjorde dock att Fårösund måste anlöpas så fort som möjligt. Den 14 på morgonen afled nämligen en båtsman ombord. Han var proviantskaffare och skulle gå ner i källaren. Då en annan man några minuter derefter kom ner i källaren låg kamraten död derstädes. Läkaren blef genast tillkallad, men kunde ingenting uträtta, ty mannen var och förblef död. Kl. 4 på morgonen var han alldeles frisk. Meningen var först att sänka den döde i hafvet, men då land var så nära, beslutades att gå in i sundet. Den aflidne efterlemnar hustru och 6 barn.
Dagen före det timade dödsfallet miste en båtsman ombord sina fingrar i ett block.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *