Gratifikationer

med nedannämda belopp hafva af k. m:t tilldelat följande korporaler, som genomgått skolor å Karlsborg, samt spel vid regementet, att utdelas, sedan den vid årets möten åliggande tjenstgöring blifvit behörigen fullgjord:
Koporalerna Vallin vid Visby, Jacobson och Hemström vid Roma, Södergren och Johansson vid Tingstäde, Ericsson vid Lärbro, Sjögren och Eliason vid Klinte, Lindahl vid Hemse och Lundholm vid Hafdhems kompanier med hvardera 32 kr.; spelen Gustafsson och Enderberg vid Visby, Stenström vid Lärbro, Effert vid Klinte, Jacobsson vid Garda och Jonson vid Hemse kompanier, hvardera 20 kr.; spelen Hallgren vid Roma, Nygren och Engfelt vid Tingstäde, Carlsson vid Klinte, Dufberg vid Hemse och Nordbeck vid Hafdhems kompanier med 10 kr. hvardera.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Juni 1888
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *