Om Tjelvars missöde

har kapten Rundblom nu inför Stockholms rådhusrätt afgifvit sin sjöförklaring.
Med fartyget i godt och sjövärdigt skick afgick befälhafvaren onsdagen 16 Maj kl. 12 middagen med lots ombord från Stettin och ankom till Svinemünde kl. 4 e. m. Tjelvar afgick omedelbart derifrån, äfven nu med lots, som kl. 4,16 afleinnades vid vågbrytaren. Vinden var frisk OSO och luften halfklar. Ingen nämvärd sjö gick. Kursen sattes NO 1/4 N.
Torsdagen 17 Maj kl. 12,5 midnatt pejlades Due Oddes fyr i NV, distans omkring 5 minuter, då kursen ändrades till NO. Vinden mojnade nu nästan till stiltje. På morgonen kl. 2,45 på 55 grader 17 minuter nordlig latitud och 15 grader 35 minuter ostlig longitud sprang sjelfva maskinens mellanaxel tvärt af, hvarigenom fartyget blef redlöst. Alla segel tillsattes genast, men som det blifvit nära nog stilt, satte strömmen i förening med en liten nordostlig dyning fartyget i nordvestlig riktning emot Kristiansö. Nödsignal hissades derför för att erhålla hjelp af någon passerande ångare.
Klockan 8,30 f. m. passerade en ångare på 2 minutera distans, men oaktadt alla signaler med nödskott, hvisselpipa och flaggning gick den förbi utan att märka det nödstälda fartyget. Under tiden upptogs ur akterrummet och lades på däck så mycket af lasten, att det blef möjligt att genom manhålslucken nedgå i vattencisternen, som befinner sig under akterrummet, för att utröna, hvar axeln blifvit bräckt. Det befans då, som sagdt, vara mellanaxeln.
Genast började arbetet för att provisoriskt reparera skadan och fortsattes dermed till kl. 3,15 e. m., då försök gjordes att låta maskinen arbeta. Men efter endast några slags rundgående befans den provisoriska lagningen ej stark nog, utan maskinen måste stoppas.
Under hela denna tid syntes ej någon ångare i närheten, förrän kl. 3,30 e. m., då tyska ångaren Prussia, kapten R. Gronwald, från Königsberg, destinerad till Rotterdam, observerat nödsignalerna och kom långsides med Tjelvar. Kapten Rundblom jämte förste styrmannen B. Sandström sattes genast ombord å Prussia för att af dess befälhafvare begära hjelp.
Som ingen annan ångare var synlig i närheten och natten tillatundade måste efter 2 timmars ackordering uppgöras med kapten Gronwald (för ett pris af 11 tusen mark), om bogsering till Karlskrona. Kl. 6 e. m. mottogs bogserlinan från Prussia och bogseringen började genast. Vinden var då nästan still och luften disig.
Fredagen 18 Maj kl. 4,10 på morgonen ankrade Tjelvar på Karlskrona redd. Kl. 7 afsändes telegram till rederiet om olyckan. Telegramsvar kom ofördröjligen att invänta Poseidon, som (för ett öfverenekommet pris af 1,500 kronor) skulle bogsera Tjelvar till Stockholm. Söndagen 19 kl. 3 på morgonen mottogs bogserkabeln från Poseidon och bogseringen började genast. Vinden var laber nordost med klar luft. Kl. 11 f. m. passerades Kalmar, kl. 5.30 e. m. Ölands norra udde, söndagen 20 kl. 4,4 på morgonen Landsort, kl. 8 f. m. Dalarö och kl. 2 e. m. lade Tjelvar till vid Skeppsbron i Stockholm.
På grund af hvad som sålunda passerat frikallar kapten Rundblom såväl sig sjelf och sitt rederi eom besättningen från allt ansvar och yrkar, att all kostnad och skada, som genom missödet uppkommit eller kan uppkomma måtte drabba den eller dem det rätteligen tillkommer, hvarjämte han förbehåller sig fri och öppen talan.
I onsdags började undersökningen och reparationen af skadan. Ny mellanaxel har reqvirerats från Sandviken. Tyvärr torde ej ångarens iståndsättande, som man först beräknat, medhinnas så tidigt, att Tjelvar i morgon afton kan intaga sin ordinarie tur hit från Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Maj 1888
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *