Slite. Slite Cement & Kalk A.-B.

Dir. Ernst J. Wehtje. Slite. Tel. 2.
Slite Cement & Kalk A.-B. Startades år 1917 under svåra yttre förhållanden. Tillgången på kol var då ytterst knapp, och priserna mycket höga. Försäljningen måste därför underkastas en viss begränsning, och arbetet vid de sju svenska fabrikerna kunde endast upprätthållas under en mindre del av året. Exportmarknaden var även praktiskt taget stängd. Initiativtagarna till detta nya företag hade emellertid rätt bedömt förutsättningarna. Tillgången på råmaterial var i det närmaste outtömlig, och dessutom hade man tillgång till en god utskeppningshamn. I maj 1919 var anläggningen i Slite fullt färdig, men då hade förhållandena ytterligare försämrats, priserna hade på grund av än högre tillverkningskostnader ytterligare stigit, vilket i sin tur medförde ännu sämre avsättning. Man hade räknat med en rätt stor export till Ryssland, men denna uteblev, och när fabriken ej kunde utnyttjas till fullo, visade det sig, att det ursprungliga kapitalet ej räckte till. Företagets ledning sökte därför och erhöll även kontakt med de äldre i Svenska Cementförsäljningsaktiebolaget sammanslutna fabrikerna, vilket framdeles visade sig vara till stort gagn. På sommaren 1931 ingick Slite Cement & Kalk A.-B. Med Skånska Cementaktiebolaget ekonomisk intressegemenskap, och i samband härmed skedde omläggning till en mera mekaniserad drift samt modernisering av maskinparken. På grund av rationaliseringen, omläggningen av försäljningen och lägre frakter kunde omkostnaderna nedbringas, och därmed började uppsvinget på allvar.
Säkra uppgifter om kalkbränning i Slite har man från mitten av 1600-talet, och export av kalk därifrån skedde åren 1647 och 1648. Ugnarna voro belägna norr och öster om Länna gård. Den första anlades 1647 av rådman Marcus Schröder och hans måg rådman Hindrich Falk. Därifrån såldes kalk till Danzig. Tingsdomaren m. m. Mårten Fries, född 1637 och död 1659, gifte sig 1662 med Marcus Schröders dotter Margaretha och fick i arv Österby egendom med Länna kalkbruk, köpte tre år senare Långome gård och fem år därefter Närs och Spillings gårdar. Från mitten av 1670-talet är han troligen den störste och i varje fall den solidaste kalkbrukspatron Gotland någonsin haft, säger Steffen. Anläggningarna gingo sedan i arv inom släkten under många år, utbyggdes mer och mer och levererade sina alster vida omkring. 1917 sålde handlanden och skeppsredaren Jonas Henrik Ferdinand Nyström en ugn till Slite Cement & Kalk A.-B. Men efter fem år nedlades denna drift. I oktober året före hade stiftelseurkunden för det nya bolaget utfärdats, och den 17 februari följande år hölls konstituerande bolagsstämma.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *