Museet i Bunge förtjänt av statens stöd.

Lansstyrelsen i Visby tillstyrker livligt hos k. m:t styrelsens för föreningen Kulturhistoriska museet i Bunge ansökan om bidrag av lotterimedel med 10,000 kr. för bildande av en fond, vars ränteavkastning skulle användas till museets framtida underhåll och vård.
Länsstyrelsen framhåller, att ifrågavarande museum, vars hopbringande vittnar om varmt intresse för hembygden, ger en allsidig bild av äldre gotländsk allmogekultur och därför är synnerligen värdefullt. Med härvsyn härtill är det såväl ur gotländsk som mera allmän synpunkt angeläget, att dess fortvaro betryggas, vilket emellertid icke torde kunna ske enbart med de medel, varöver föreningen förfogar. (H. B)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 November 1928
Nr 273

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *