Sedan undertecknad

av Konungens Befallningshavande förordnats jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning avseende Guffride, Magnuse och Sixarve uti Alskog socken av Gotlands län, kommer sammanträde inför synemännen att hållas i Mejerisalen i Alskog fredagen den 21 instundande september kl. 2 e. m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Utalskog, Smitts, Rommunds, Magnuse, Sixarve, Rudvier, Hallgårds, Olleifs, Guffride och Tjengvide uti Alskog socken, Husarve och Mickels uti När socken samt Mattsarve uti Lau socken.
Vänersborg den 26 augusti 1928.
Å tjänstens vägnar:
Claes-Henric Wallér.
Statens lantbruksingeniör.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 28 Augusti 1928
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *