Från landsbygden.

Rone, 1 Mars.
Rone Mejeriakiebolag hade i dag sin ordinarie årstämma ledd af handlanden L. Cramér, Ronehamn, Bolagets verkställande direktör uppläste först styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret, den visar Tillgångar:

Skulder:

För driftkostnaden:

Utgifterna för mejeribygnaden och inventatierna ha enligt sista bolagsstämmans beslut bestridts af föregående års vinstmedel och bar öfverskottet af samma års vinst kr. 104: ?7 öfverförts till reservfonden.
Uader bolagets andra arbetsår har uppköpts tillsammans 130,285,9 liter mjölk för kr.
8,594:67 öre deraf aktieägarne lemnat 114,273,7 liter för kronor 7,594:30, utgörande i medeltal 6,65 öre pr liter. Icke aktieägare hafva aflemnat 16,012,2 liter för kr. 1000:37, utgörande i medeltal 6,24 öre pr liter.
Tillsammans har tillverkats och försålts 5,274,55 kilo smör, som betingat ett värde af kr. 9,231:56, eller i medeltal 1:75 pr kilo.
Till Stockholm, Visby, Ronehamn och vid mejeriet har försålts 339,25 kilo smör för kr: 587:80 utgörande 1:73 öre för kilo.
Till aktieägarne vid mejeriet har aflemnats och försålts 96,552 liter skummjölk samt kernmjölk och vassla för kr. 1,640:24 öre utgörande i medeltal 1 7/10 öre liter.
Då under året uppköpts 130,285,9 liter mjölk och tillverkats 5,274,55 kilo smör, så har 247/10 liter mjölk erfordrats till hvarje kilo smör, motsvarande 4 kannor för skålpund.
Osttillverkningen har varit obetydlig, endast 230,40 kilo tillverkats för kr. 69:06 öre.
Det för 87 aktier af 51 st. delägare i sällskapet D. B. V:s sparbank på 10 års tid upptagna lån å kronor 4,850 har under året amorterets med ytterligare 10 procent och sålunda nedgått till kr. 3,480.
Bolagets fastighet och inventarier äro, enligt senaste bolagsstämmobeslut, nu försäkrade till 7,000 kronor i bolaget »Svea» och tilländalöper försäkringstiden 26 November detta år.
Rone, 24 Februari 1890.
Gustaf Cramér
N. O. Nilsson
Patrik Petterson
Olof Olofsson.

Sedan denna berättelse föredragits upplästes årets revisionsberättelse afgifven af hr V. Eneman och J. Rosendahl samt tillstyrkande ansvarsfrihet för styrelsen, hvilkenläfven af stämman beviljades. Särskildt uttalades ett tack a verkst. direktören för ospard möda utan ön.
De följande ärendena afgjordes derefter sålunda: Först biföll stämman att aktiebrefven n:r 2 och 89 finge öfverflyttas på andra ägare.
Så anslogs 25 kr. till planering at och någon trädplantering på tomten, som ansågs behöfligt. Några obegagnade afloppsrör bemyndigades styrelsen söka få sälja. Bestämdes, att den månatliga amorteringen för dem som deltagit i amorteringslånet tills vidare bör bibehållas vid samma belopp som förut och skilnaden reserveras för framtida behof; att åtskillig ej inbetald amortering skulle på laga väg indrifvas samt att årets vinst skulle afsättas till reseryfonden. Härefter påminde verkst. direkt. huru vigtigt och nödvändigt det vore att mera mjölk levererades, särskildt som omkostnaderna äro nästan desamma, om det är litet eller mycket mjölk vid mejeriet. Hvar och en borde derför vara angelägen bidraga med om än aldrig så litet dagligen, särskildt som det funnes delägar2 som tycktes vara l:kgiltiga för denna sak. Kunde mjölktillgången fördubblas vore mejeribolaget en ypperlig affär och det låge i aktieägarnes skön om det skulle försämras eller förbättras. Ville derför framhålla att hvar och en gjorda hvad göras kunde för att öka mjölkproduktionen. Sedan egnade han en tacksamhetsbetygelse åt på grund af sjukdom nu afgående ordföranden, konsul Broander, som gjort bolaget stora tjenster och till hans efterträdare valdes kommissarien A. M. Eneman.
Till v. ordf. valdes hr G. Cramér, som tilllika är verkställande direktör. De förutvarande styrelseledamöterna landtbr. P. Petterson, Eke, K. Rosendahl och Olof Olofsson, Rone, omvaldes. Suppleanter blefvo landtbr. N. O. Nilsson, Rone, P. Östergren, Öfveröstris, Alfva, och Karl Norrby, Eke. Till revisorer för granskning af Iopangs årets räkenskaper valdes landtbr. V. Eneman, Alfva, och Severin Ekström, Hallvede, Eke, och till deras suppleanter J. Rosendahl, Grötlingbo och K. Norrby, Eke. Härefter samtalades något om att bolaget skulle försöka ordna mjölkskjutsar på sådana trakter, hvarifrån ej mjölk 1evererades för att söka få leveransen i gång samt att styrelsen borde hålla möten för saken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *