Härviks lotsplats bör bibehållas.

Lotskaptenen i Stockholm och lotslöjtnanten i Visby avstyrka i yttrande till lotsstyrelsen den ifrågasatta indragningen av Härviks lotspats med hänsyn till de olägenheter som skulle uppstå för såväl sjöfarten som för lotspersonalen vid Slite och Ljugarn, i händelse någon avsevärd sjöfart verkligen skalle komma i gång vid Katthammarsvik eller Härvik, sedan denna senares lotsplats indragits. För egen deal har lotslöitnanten i Visby framhållit, att skepprdngen från Katthammarsvik torde komma att avsevärt ökas under de närmaste åren. Skeppning torde antagligen även komma att äga rum till och från Härviks fiskehamn, till vilkens anläggning medel beviljats av innevarande års riksdag, både under hamnens byggande och sedan den blivit årdig. Denna torde också bli en mycket anlitad nödhamn för smärre fartyg, vilka givetvis ofta bli nödsakade att använda lotsbiträde. Bohovet av lots vid Härvik kommer således av allt att döma att bli avsevärt större under de näpnast kommande åren än under de senast gångna åren. Vid indragning av Härviks lotsplats får dess lotsningsskyldighet överflyttas till Slite och Ljugarns lotsplatser. På grund av dessa platsers avlägsna läge och personalens fåtalighet kan emellertid någon uppassningsskyldighet vid Härvik wligt lotslöjtnantens mening näppeligen åläggas den. Indragningen kommer därför att vålla sjöfarten kännbara och kanske ödesdigra nackdelar. Förutom sin speciella uppgift såsom befattningshavare vid lotsplats utför personalen vid Härvik även andra uppdrag i statens tjänst. Så är till exempel lotsförmannen föreståndare för de vid platsen anordnade meteorologiska och stormvarningsstationerna. Därjämte utför personalen i samband med sin lotsuppassning ett icke betydelselöst arbete i tullbevakningens tjänst. Staten torde därför bli nödsakad, att, om lotsplatsen blir indragen, likväl anställa någon tjänsteman på platsen. Och en sådan tjänsteman torde icke komma att göra staten och särskilt sjöfarten den nytta i förhållande till sin kostnad som lotspersonalen gör. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Maj 1923
N:r 107

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *