Gotlands Allehandas III slafettlöpning.

Tillfredsställelse med småpojkarnas förkortade banor.
Stafettlöpningen får eget diplom.
Billiga resor.

Åtgärden att förkorta småpojkarnes, klass B, löpsträckor till 75 m. för samtliga har på alla håll, isynnerhet på landsbygden, mottagits med största tillfredsställelse. Skolor, som de två föregående åren ej kunnat sätta upp fullt lag, fylla i år allmänt ut luckorna med 10- och 11-åringar.
En annan fördel är att ledare från landsbygden i år helt befrias från sin förut svåraste uppgift, att placera ut pojkarna utefter vägarna på rätta platsen. Alla pojkar och flickor tävla ju i år på Strandpromenaden och tävlingsledningen ansvarar själv för utplaceringen.
Förutom den för stafettlöpningen särskilt präglade medaljen kommer tävlingen från och med i år att få sitt särskilda diplom, vilket tilldelas samtliga deltagare. Teckningsläraren vid Läroverket, artisten Skårman, är som bäst i farten med att utarbeta förslag till detsamma, och av förberedande skisser att döma torde diplomet komma att te sig synnerligen tilltalande.
Som bekant gäller från d. 15 maj på samtliga Gotlands järnvägar enkel biljett, löst under sön- och helgdagar, för återresa samma dag. En 11-åring betalar sålunda exempelvis för en resa Klintehamn-Visby-Klintehamn 1,35 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Maj 1923
N:r 107

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *