Från landsbygden.

Hemse, 26 Okt.
Telefonledning.
tin andra telefonledning å linien Visby-Hemse är nu under uppsättning. Uppsättningen af stolparne, som för några dagar sedan börjades, är nu afslutad och äfven tråden är i det närmaste utlagd, så att ledningen snart lär vara i ordning för begagnande. Cantralstationen härstädes blir apoteket, hvarifrån äfven ledningen fortsätter till Ronehamn och Burgsvik.

Vintern
har nu på allvar börjat sitt inträde. Ett häftigt yrväder var här gårdagen en stund rådande, och jorden öfvertäcktes med snö, som qvarlåg till i dag.
Ett gammalt ordspråk säger, att, när det snöar på löfrik qvist, så skall det blifva sträng vinter.
Brist på nederbörd har det under hösten varit, så att de fleste brunnarne äro sina, och då au kreaturen äro stallade, måste vatten köras till dessa.

Kornstackar
stående ute på åkrarne så sent som 24 Okt., flyttningdagen, hörer till sällsyntheterna. Så var dock i år förhållandet någonstädes söderut. Det har också, som bekant, blifvit ovanligt mycket korn i år, och tröskningen är derför ännu flerstädes ogjord. Landtmannen har också på det längsta hoppats på förhöjda kornpris, och derför ej haft så brådt med att säla tin säd. I fjor var förhållandet det, att för det sensålda kornet betalades mest, men detta var också af bättre beskaffenhet än årets skörd, hvitare till färgen och vägde i allmänhet ett halft lispund mera på tunna.

Stöld.
Från drängen Karl Bolander, i tjenst vid länsman Eneman, Gudings i Alfva, bortstals häromqvällen 50 kronor i kontanta peuingar. Melan Bolander för en stund lemnat hemmet, hade en person gått in i drängstugan, och der ur en låst koffert, tillgripit nämda penningsumma.

Karlsöftyren.
Något ovanligt är att så långt upp i landet, som härifrån, se ljuset af en fyr. Karlaöfyren synes nämligen härifrån efter mörkrets inbrott, och man kan äfven rätt tydligt urskilja fyrens tre glödlampor, som med korta mellanrum göra sina bestämda omlopp. Man kan deraf sluta hvilken ansenlig höjd fyren måste hafva, samt dess ofantliga ljusstyrka, — ty afståndet hit, fågelvägen räknadt, är ungef. 2 mil.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 28 Oktober 1887.
N:r 86.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *