Från landsbygden.

Stenkyrke, 27 Sept.
Postväsendet
på vissa delar af ön synes ej ännu vara ordnadt så väl som önskvärdt vore — För staden och många socknar är nog postföringen, sådan som den nu ör, bra, men för många åter är den tämligen vårdslösad. Detta senare påståendet gäller bl. a. om Stenkyrke sockens, i hvilken tarfvas en omorganisation till ett bättre Posten till och från denna socken medföljer postlinien Visby—Fårösund, vice versa.
Vid Tingstäde afhämtar est gångbud posten att föra densamma till nämda socken. F. n. afgår till Fårösund posten från Visby på tisdagseftermiddagar och passerar Tingstäde samma afton, då den till Stenkyrke qvarlemnas. Denna post hämtas ej af postföraren förr än nästa dags eftermiddag, onsdag, då han (postföraren) förut varit vere vid Stenkyrke prestgård och hämtat der varande post för att föra den till Tingstäde f. v. b. och sammankoppling med linien.
Skritver man då på onsdag ett bref från Stenkyrke t. ex. till Fårösund, får detta ligga i Tingstäde tills nästa fredags afton eller lördag, en i sanviog »ferm expedition» då afst. från T. till F. är 2 till 3 mil. Kyrkoberden i Stenkyrke har godhetsfullt gratis åtagit sig postens expedierande i denna socken, men man kan ej derstädes få köpa ett frimärke, bref- eller sparkort, icke få en prenumerations-, postpakets-, postanvisnings- eller postförskottsblankett, utan är tyngen för att få t. ex. ect brefkort af 5 öres värde fara till Tingstäde, beläget 1 mil fr. S:e prestgård, om man har lyckan bo i närheten af denna gård; för de flesta blir naturligt väglängden än större. En reform till ett bättre är här af nöden.
Drag af på postföreståndarens i Tingstäde lön med ett belopp så stort, att man dermed kanj få en ordentlig postanstalt i Stenkyrke. Om ej detta förslag kan gå för sig, ändra åtminstone poståagarna på Fårösundslinieon, act ej ett till Stenkyrke adresseradt och till Visby på onsdags morgon anländt bref behöfver vara i 8 till 4 dygn på vägen mellan staden och Stenkyrke socken — en väglängd af 2 hela mil.

Lärbro, 28 Sept.
I förra brefvet nämdes något om dagsverken m. m, Detta bör ej tagas för något angcepp mot presterna (märk plur. !) utan mot lagstiftningen. Enligt hvad berättas, lär kyrkoherden här i församlingen mottaga arbete å prestgården i stället för penningar.
Från när och fjärran förspörjes om stormens framfart: öfverallt får man se ikullvräkta gärdesgårdar och träd; i Storugnsviken drefs vattnet upp till landsvägen, som går fram ett par stenkast från strandun; en i hamnen liggande haverist slets loss och dref ned mot ett älven derstädes liggande skepp, som också kom i drift — nu stå båda på grund, I Slite sprang avkarkettingen för en slup, som derester dref tätt förbi ång. »Visby», hvilken ej kunde lemna någon hjelp, utåt sjön. — Ångbåten kunde för storm ej en gång lägga till vid bryggan. Försök gjordes å slupen att få upp ett segel, men det rycktes sönder. Ombord lär ha varit förutom ett par män äfven kaptenens hustru och barn. Kaptenen var sjelf i land. Om fartygets öde talas olika.
Sistlidne lördag besöktes pastoratets folkskolor af biskop v. Schéele. Vid gudstjensten i söndags bade man nöjet, oaktadt det ogynsamma vädret, i kyrkan se personer, som högst sällan bruka besöka d nsamma, Helvi och Lärbro församlingar voro då sammanlysta till Gudstjenst i den senares kyrka i och för biskopsvisitation. Altartjensten förrättades af stadskaplan Söderberg; predikan hölls af kyrkoherde Sik, som ur dagens högm.-t-xt hade såsom ämne för betraktelsen tagit: »Guds son vid Lazari graf.» Efter predikans slut trädde biskopen med staf i hand, framför altaret och höll ett glödande tal till församlingarna, Ur detta tal, som man hade svårt att höra längst bort i kyrkan, framgick, att mensklig visdom vore ringa emot Kristi visdom; men att, det oaktadt, i dessa tider af split inom kyrkan borde hvar och en sluta sig till statskyrkan och Guds ords förkunnare — presterskapet i främsta hand, genom föredöme och predikan arbeta på denna sammanhållning. I den apostoliska trosbesännelsen bade vi rättesnöret.
De barn, som i år konfirmerats, fingo derefter framträda till koret; med dem höll biskopen kristendomsförhör äfven i Apostl.-gern. upplästa stycken. Några äldre personer fingo äfven läsa och svara på framstälda frågor.
Vid 3-tiden afslöt biskopen sjelf gudstjensten.
Efter densammas slut hölls enligt lag föreskrifven kyrkostämma och på qvällen höll kyrkoh. Gradelins, Othem, bibelförklaring öfver dagens aftonsångstext. Kontraktsprosten Gustafsson afslöt med bön och välsignelse aftonens högtid.

Levide, 30 Sept.
Ett vådaskott,
som blir föremål för rättegång vid tinget, omtalades i förra fredagsnumret i bref från Ejsta.
Det upplyses nu, att svaranden icke blir Karl Norrby, Mallgårds i Levide, utan en annan person.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *