Jagtlif i stormväder.

(2.)
Om man för dem, som ej varit i tillfälle att besöka Stora Karlsön, skulle framlägga några vyer från densamma, sknlle icke en bland bundra gissa på, att dessa voro från en af Östersjöns öar. Tanken skulle genom dem föras till fjärran aflägsna stränder, der naturen mera än hos oss är vanligt roat sig med att framkasta bisarrerier. Men sådan är stora Karlsö. Egendomlig och pittoresk måste den alltid te sig, men pu, i full storm, bjöd den ögat en alldeles förunderlig anblick. Här en liten vik, vid hvars inlopp några svarta stenar hotande sticka upp ur vattenbrynet och hvars strand täckes af millioner af vettnet under tusentals sekler glattslipade, hvitaktiga stenar, der höga otillgängliga kalkstensstalp som höja sig, än lodrätt, än öfverhängande, än i hvalfbågar, än i afhuggna, om hvar andra kastade pelare och lagrade block. Och uppåt land stenbeströdda knapt gräsbevuxna slätter mellan de mest underliga klippor. På ett och annat ställe ett af blåsten utpinadt träd eller en buske.
Nu tjöt stormen vildt och vågorna gjorde rasande anfall mot stränderna. Bränningarna dånade sin bullrande majestätiska sång utan uppehåll i evigt samma satser. Skammet yrde i kaskader uppför klippväggarne och regnet började piska ned från den molnhöljda himlen.
Vi befunno oss på upptäcktsfärd. Först stäldes kosan till en hög klippbrant på nordvestra sidan. Der har man snart bygt färdigt ett fyrtorn, som det säges, ott af de ståtligaste och största i hela Österhafvet. Dess tjocka murar syntes kunna trotsa alla väder och dess höga torn, der lysapparaterna just skulle göras i ordning, syntes blifva en strålande ledstjerna för nödstälde hafvets arbetare.
Hvad det stormade deruppe — man nästan miste andan. Men skådespelet var härligt. Så långt ögat kunde nå det svartnande hafvet med de hvita böljkammarne och dernere i djupet bränningarne som i vanmäktigt, krampaktigt raseri famnade Ibergväggen. Hvad man känner sig liten och obetydlig, då man så der står inför naturen, när den släpper lös sina slumrande krafter!
Vi lemnade fyren, och några af oss klättrade utför det branta berget ner till stranden. Nu slogo vågorna oss nästan om fötterna. Och så begynte vi vandra framåt. Det var en intressant men farlig färd. Hade det varit. dager, så att man bättre sett hvar man gick, är det troligt att flere vändt tillbaka. Än var det att vid strandbädden invänta ett gynsamt ögonblick att skynda förbi, när böljorna drogo sig en smula tillbaka, än gick vägen i några tumsbreda skrefvor långs en nästan lodrät klippafsats, än var det att krypa genom höga klyftor, att hoppa från den ena klippan till den andra med fäste endast i en liten utpinad, dverglik buske, Under oss låg det intet skonande, sjudande hafvet och öfver oss reste sig kallt majestätiskt klippväggen med sina underliga, nästan hemska formationer. Och stormen hven och regnet piskade.
Det var en svår vandring, men sällan. har er berättare sett så mycket storartadt under en så jämförelsevis kort stund. Man ångrade ej att man kanske vågat lif och lemmar.
Nu skymtade jagslottet, Hiheim, derborta vid krökningen af stigen. Ljus lyste ur fönstren och vårt öra uppfångade genom stormen muntra, klingande skratt. Då vi huanit inom dörren, stod middagen på bordet. Hade frukosten smakat godt, smakade middagen ej sämre. Den kala klippön bjöd på en måltid, som en första klassen restaurant kunde ha afundats den.
Stämningen var högst animerad, och blef det ännu mer när schampanjekorkarne började smälla och glasen med den skummande drycken klingade mot hvarandra.
Klockan var nu åtta på qvällen. Regnet smattrade mot fönsterrutorna och för hvarje gång dörren till förstugan ett ögonblick öppnades, hven stormen in, så att ljusen voro nära att fladdra ut. Luften i samlingsrummet var tjock af rök, sorlet och skratten blefvo allt högljuddare. Snart började åtskilliga af sällskapet finna, att de voro begåfvade med ganska försvarlig sångröst. Och hvad hade qvällen blifvit utan sång! Snart aflöste den ena Bellmanianen den andra och när man kom till »Fröjd i bjertan och pokaler», då stämde jagtsällskapet in i korus.
Så skred qvällen ffam fortare än man anade. Det började rycka i ögonlocken på en och annan, och man lät ej artigheten afhålla sig ifrån atttaen och annan försvarlig gäspare.
— Men hvar skola vi nu placera oss alla till nattes? det var frågan. Jo, somliga fingo ligga i jagtslottets nedre våning, på stolar och bord, några hänvisades till loftet, bland dem häradshöfdingen och er berättare. Och ionan glädjen hoppat allt för mycket öfver skrankorna, troppade vi af uppför den branta trappan.
På vinden var kolmörkt.
— Kunigunda, kom med en Jyktal skrek häradshöfdingen med sin basröst ned åt köket.
Lyktan kom och pu presenterade sig vårt nattläger för oss. Det bestod af litet hyfvelspån på golfvet.
— Nå, det här är ju utmärkt — utbrast min kamrat — nu svepa vi in 0osg i våra ulstrar och sofva den rättfärdiges sömn. Men hvem tasan har annammat min filt och min kappa? Jo, det var trefligt. Nå ja, det får gå ändå. Här står i alla fall en kappsäck med ett par smorlädersstöflar med riktiga trottoarer till bottnar, den tror jag vita till hufvudgärd.
Godnatt min gosse. sof sött.
Vi lade oss. Visserligen kändes det litet ruskigt, halfvåta som vi voro. Men sömnen tyngde på ögonlocken och visade, att gud Morfeus lika gerna kan trifvas bland ’hyfvelspånor på en vind ute på en klippö midt i hafvet, som i en sängkammare med franska sängar, tagelmadrasser och ejderdunskuddar.
—Det var sjuttan hvad det blåser här! hörde jag plötsligt häradshöfdingen brumma, i det han ruskade på sig ettslag.
Ja, han hade verkligen rätt. Vinden silade in genom hundratals hål och springor. Men det fans ingen annan råd än att draga ulstren än mer öfver hufvudet och för resten visa sitt förakt för allt hvad obehag hette.
Der nere i jagtsalen fortgick ännu samqvämet. Nu hade man börjat hålla tal, hurra och sjunga solo med refräng i kör. Det der störde häradshöfdingen. Ett par väl applicerade sparkar i golfvet med de jernskodda jagtstöfvelklackarne kom hela slottet att darra, och när hurrandet ändå fortsatte, stämde han in i öfverhalningen med en stentorsröst, som bestämdt kom stormguden att skämmas och helt säkert kom hararne att på hela Karlsön krypa så långt in i sina gömslen som möjligt.
De fördömda pojkarne — som häradshöfdingen uttryckte sig, kunde han ändå ej bringa till tystnad, resigneradt vände han sig, och snart snarkade-han smått.
Vi vaknade vid skratt och prat från rummen i undre våningen. Vi kände oss litet ruskiga. Stormen tjöt nu så våldsamt, att vi fruktade taket skulle följa med. Regnet föll tungt och smattrande. Något kryare kände sig er berättare, när han fått doppa hufvudetiettspann vatten. Jag rekommenderade samma metod åt häradshöfdingen, men han skulle sofva mer. Först måste han dock försöka få tag isin kappaoch sin filt. Knarrande kom han om en stund uppknogande med dem, De hade hela natten legat obegagnade ute i ett tält och voro försvarligt genomblötta. Som han stod der, tragikomiskt synande sina lungvåta persedlar, fick han syn på, att ägaren till kappsäcken och stöflarna varit uppe och annammat sina tillhörigheter, hvilket gaf honom anlednivg att utropa: Nej, nu börjar det gå for långt när de till och med tar möblerna ifrån oss!
Derpå kastade han omkull sig och tog sig en »eftersnarkare».
Vi andra samlades emellertid kring kaffebordet, der två stora kaffepannor spredo kring sig en angenäm doft. Hvad man var hungrig och hvad den värmande drycken och det mjuka hvita hvetebrödet med kernfärskt smör smakade förträffligt.
Nu blef frågan, om man skulle kunna jaga i detta herrans väder. Klockan var redan 1/2 7 på morgonen, men himlen lika tung och dyster, stormen lika vredgad och regnet lika piskande. Ovädret tycktes komma att hålla i sig. Icke desto mindre togos bössorna fram, patronerna stoppades i fickorna och man beredde sig att vänta. Så småningom började emellertid molnen skingras något litet, en svag solstråle tittade helt blygt fram och längst borta vid horisonten skimrade tvänne regnbågar, iogifvande mod och hopp.
Då blef det lif och rörelse bland jägarskaran, bössorna hängdes öfver axeln, och drefpojkarne, som i ett par timmar huttrat och frusit med händerna instuckna i fickorna, gnuggade lif i sina blåfrusna näsor och stälde på häradshöfdingens befallning upp sig i bataljon.
Solen sken ganska varmt, när jagtsällskapet begaf sig i väg. Första drefvet gick öfver slätten strax nedom Norderhamp. Jägarne fattade posto i en halfcirkel och väntade. I detta dref hade ett föregående år fälts ej mindre än 40 jössar.
Nu hördes drefpojkarnes hojtande och skrikande bakom klipporda, skyttarne intogo en ännu mera afvaktande hållning.
Se der! Der kommer en jösse ilande utför bergsskrefvorna. Nu sitter han, klip per med öronen och ser sig finurligt omkring. De tvåfotade hundarne äro honom i hälarne, han tar några skutt, jägarne salutera honom — och der ligger han nu, sprattlande med benen i vädret.
Således var jagten börjad. Nu hade solen ånyo gått bort och regnet piskade igen. Men pu var humöret tppe, nukändes ej regndropparne, fast de föllo svidande som hagel. Blåste gjorde det, så att man måste ställa sig försvarligt bredbent för att ej föras bort »som ett rö för vinden.» Vi samlades till ett andra dref längre åt söder på ön. Här var tillgåvgen på villebråd rikare och väl ett tjugutal harar föllo för de välriktade skotten. Härads öfdingen, hvars vapendragare er brefskrifvare var, stod och väntade att få skjuta en »dublél», men det lyckades icke och han fick vara nöjd med ett par »enkelharar.» Nu blef ovädret åter våldsamt, så att vi måste vänta någon tid, innan det gåendedrefvet företogs. Detta blef det intressantaste och gaf också rikaste utbytet. Öfverallt såg man hararne »kytta» i skrefyorna, skotten snsade och de gråhvita tassarne vändes oupphörligen i vädret. Det var intressant och spännande. En och nonan råkade ut för missödet att skjuta en >märkt»> hane eller hona, d. v. s. djur som hörde till stammen, och det nöjet kostade vackra böter. Men det gjorde ingentivg. I jagtifvern räknade man ej så noga.
Klockan var nu bortåt elfva. Ungefär 50 harar hade bitit i gräset, och geoomvåta som vi voro, började vi längta att komma under tak, — och att få oss litet frukost. Villebrådet lastades alltså på drefpojkarne och jagtskaran begaf sig på hemvägen till Hibeim.
Nu hade vi ämnen till bordssamtal. Harar och åter harar, det var det rika och stora temat. Den ene hade en:episod att berätta, den andre: en annan. Förmiddagen förgick under muntert glam. Sångarne voro så hågade att undfägna oss med en visa, men deras strupar befunno sig i dag i ett mera än betänkligt tillstånd. De riktigt rosslade fram orden.
Ack, detta evinnerligawregnandel Tröstlösa syn för af jagtifver sjudande jägare.
— Vi trotsa vädret — sade soniliga och gå utigen. Degjorde som de sade en efter annan sågo vi försvinna bakom backarne och en stund senare hörde vi då och då bössorpas knvallande. Vi andra togo fram kortlekarne, läto koka godt, starkt kaffe, och under det vi drogo vår spader och värmde oss med den bruna drycken föll eftermidagen ’på. Skyttarne kommo tillbaka med ganska vackert byte. Alla jössarne radades nu upp bredvid.hvarandra på gården, och se, de befunnos utgöra det ganska respektabla antalet af hela 65, qvinnor och barn inberäknade.
Så var det återigen tid att samla sig kring de rykande egyptiska köttgrytorna, — så blef det »af morgon och afton den andra dagen».

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Folkmusiken på Gotland.

Hvad brefskrifvaren från Fardhem sagt i nr 76 om folkmusiken är träffande och nästan sig likt hvart helst man kommer, Hur annorlunda blott för tretti, fyrti år sedan, särdeles under höbergningen i den stilla sommarqvällen,. Hvart man då lyssnade, hörde man glada, rena, klangfulla toner, än menniskoröster, blandade med fågelsång, än fiolen vid någon munter polska eller vals.
Den kände musikälskaren, aflidne komministern Olof Laurin, — han, som kunde sjunga, spela fiol, jaga, spela boll, allt så hjertans väl, — yttrade en gång under den tiden han var vice pastor i Atlingbo: »Jag gick tidigt ut en sommarmorgon och fick höra en ovanlig fruntimmersröst åt Väte-hållet. Hvilken röst, hvilket omfång, hvilken styrka, hvilken renhet! Det var en mjölkflicka från Lillambos, som gick till betningen med sittspann på armen och sin sticksöm i handen. Hon var full af lifvets rena poesi, hon hade lust att sjunga, lefva, arbeta».
Om nämde O. Laurin må här tillåtas anföra följade: han var anmodad af vederbörande kyrkoherde förrätta en »veckopredikning» i V. kyrka. Jag var anmodad att vara kantor för dagen, Men på »nummerlappen» jag erhållit af pastorn stodo ej antecknade mer än två psalmer. Jag var för rädd att gå in i sakristian och fråga honom om den mellersta psalmen var glömd. Jag sjöng den första till slut. Och den andra?… Då träder L. sjelf ut, ställer sig under triumfbågen och sjunger solo. Triumfera fick han; församlingen fick beundra. Gubben hade ej misstagit sig såsom jag först trodde: han ville blott ha ett af sina stora nöjen. Och det var hans stora nöje att komma i V. kyrka och — sjunga. Här kunde han få använda sin röst.
Dessutom plägade han med melankoliskt allvar efter gudstjenstens slut omtala, att det var hans farfar, som låg begrafven söder om altaret.
Men jag tar mig äfven friheten nämna några ord om en af de för sin musik beryktade »groddakarlarne»: gubben Anders Godman, som, sedan stugan derhemma blef trång, slagit sina bopålar ned å ett litet hemman vid Allvans i Rute och der trifdes och mådde godt. Och hur skulle han annat! Han bodde så idylliskt skönt och ingenting fattades af Guds välsignelse: ner under bergplatån i en vacker och bördig trädgårdstäppa, som visserligen icke var försedd med engelska gångstigar, men der var lummigt och grönt och svalt utanför bostaden, och det var husgudar innanför: renligt, fridfullt och ordningsfullt.
Der;trifdes gammaldags lefvande gudsfruktan, der bodde kristendomens ande i kunskapen och ej torr, sjuklig kristendoms-kunskap, såsom nu här och hvar finnes.
Jag skulle ju tala om gubbens musik. Kunde han något? Om han kunde! Låt då gubben ännu i våra tankar få gå upp på bergkrönet strax bredvid, medtagande sin fiol och sin klarinett. De voro hans älsklingsegendomar. Vi andra stanna vid bergets fot och höra på.
Ja, nu kommer det konstiga i beskrifeingen. Det kan jag icke. Endast den, som känt det trolska, nej, det himmelska i verklig musik, han fattar äfven det, som är utan ord till noterna. Och kunde gubben Anders någon. not till sin musik? Aldrig en. Han spelte oftast »utantill», liksom skogvaktaren gjorde för sin »pogablärra» på sin »Rebecka».
Nu hade gubben en son. Den tänkte han få till spelman. Det lyckades icke. Han var bra, men han blef blott en stilla och redbar jordbrukare och dertill fiskare af ypperligaste sort. Så hade han en sonson. Anders hette han också. På honom hoppades gubben allt i musik- och bokväg. Det senare gick nog bra af stapeln, men det förra var ohjelpligt, ehuru farfar tidigt skaffade honom en liten fiol. Han blef en hurtig och nykter skeppare, lät syster sin stanna hemma på gården; han hade lust för musik när andra utförde den, men kunde det icke sjelf.
Då han för omkring tfjugu år sedan en vacker söndag på sommaren besökte mig, frågade jag honom: Nå, Anders, kan du på strängaspel? »Nej, jag kan litet dragspel». Då tänkte jag: det var skada att Godmännernas folkmusik skulle så söart dö ut. Den plär ärfvas.
»Jag kommer med helsning från farfar sade unge Anders vidare — det är slut med hans musik. Han är död.» Jag visste det redan förut. Ett par af mina och gubbens vänner skrefvo strax till mig derom och jag hade knutit hvita duken om halsen såsom vi iliivet hade öfverenskommit vid skilsmessan, Visserligen lefver ännu »Florsen»; men snart får väl äfven han höra på harpotoner.
Och sedan? Sedan känner jag inga fler af den sorten. —
Är icke Gotlands natur nu lika fager och intagaude som förr? Visserligen är det tarfligt somligstädes, men der har det kanske aldrig varit bättre. Visserligen är skogens drottning, den högresta, vördnadsbjudande eken, der orren numera sällan kan spela från topp, fallen för sköflarens yxa; men icke har det så alldeles glesnat för allt, som ger intryck, skapar lif. Gå t. ex. ett litet stycke öster om Stymnäs gård i Sproge, der Mästermyr slutar med sin norra del. Der finnes ett näs emellan nämda och den närliggande, odlade Mellingsmyr i Ejsta. Vid först nämda myrkant, med träsket i perspertiv, kan man få se det härliga, det storartade. Der växer ännu fredad och vårdad ekskog, träd raka som ljus, om ock ej rätt så höga som kyrktorn. Och der finnes mer: alar, med en växtlighet som förvånar, klädda som majstänger, så snart de vederbörligen tuktas; i annat fall se de så stripiga ut och bladen blifva så små, Det fattas oss insjöar på vårt lilla, kära Gotland, men vi omgitvas ju af hafvet. Äricke vår jord bördig nog? En gotlandsson skref i somras från det rika Skåne, »Sveriges kornbod», att gotlandsjorden är lika bördig som i detta landskap, men att det ännu är mycket att göra på vår ö, innan det kan bli hvad det borde och kunde vara. Gotländingen är flitig och arbetssam, men han, äfven han, behöfver se sig omkring hur de gå tillväga annorstädes, tillämpa det som är klokt, men derför icke bemöda sig om att nedrifva eller hånskratta åt allt hvad förr varit har.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Från landsbygden.

Stenkyrke, 27 Sept.
Postväsendet
på vissa delar af ön synes ej ännu vara ordnadt så väl som önskvärdt vore — För staden och många socknar är nog postföringen, sådan som den nu ör, bra, men för många åter är den tämligen vårdslösad. Detta senare påståendet gäller bl. a. om Stenkyrke sockens, i hvilken tarfvas en omorganisation till ett bättre Posten till och från denna socken medföljer postlinien Visby—Fårösund, vice versa.
Vid Tingstäde afhämtar est gångbud posten att föra densamma till nämda socken. F. n. afgår till Fårösund posten från Visby på tisdagseftermiddagar och passerar Tingstäde samma afton, då den till Stenkyrke qvarlemnas. Denna post hämtas ej af postföraren förr än nästa dags eftermiddag, onsdag, då han (postföraren) förut varit vere vid Stenkyrke prestgård och hämtat der varande post för att föra den till Tingstäde f. v. b. och sammankoppling med linien.
Skritver man då på onsdag ett bref från Stenkyrke t. ex. till Fårösund, får detta ligga i Tingstäde tills nästa fredags afton eller lördag, en i sanviog »ferm expedition» då afst. från T. till F. är 2 till 3 mil. Kyrkoberden i Stenkyrke har godhetsfullt gratis åtagit sig postens expedierande i denna socken, men man kan ej derstädes få köpa ett frimärke, bref- eller sparkort, icke få en prenumerations-, postpakets-, postanvisnings- eller postförskottsblankett, utan är tyngen för att få t. ex. ect brefkort af 5 öres värde fara till Tingstäde, beläget 1 mil fr. S:e prestgård, om man har lyckan bo i närheten af denna gård; för de flesta blir naturligt väglängden än större. En reform till ett bättre är här af nöden.
Drag af på postföreståndarens i Tingstäde lön med ett belopp så stort, att man dermed kanj få en ordentlig postanstalt i Stenkyrke. Om ej detta förslag kan gå för sig, ändra åtminstone poståagarna på Fårösundslinieon, act ej ett till Stenkyrke adresseradt och till Visby på onsdags morgon anländt bref behöfver vara i 8 till 4 dygn på vägen mellan staden och Stenkyrke socken — en väglängd af 2 hela mil.

Lärbro, 28 Sept.
I förra brefvet nämdes något om dagsverken m. m, Detta bör ej tagas för något angcepp mot presterna (märk plur. !) utan mot lagstiftningen. Enligt hvad berättas, lär kyrkoherden här i församlingen mottaga arbete å prestgården i stället för penningar.
Från när och fjärran förspörjes om stormens framfart: öfverallt får man se ikullvräkta gärdesgårdar och träd; i Storugnsviken drefs vattnet upp till landsvägen, som går fram ett par stenkast från strandun; en i hamnen liggande haverist slets loss och dref ned mot ett älven derstädes liggande skepp, som också kom i drift — nu stå båda på grund, I Slite sprang avkarkettingen för en slup, som derester dref tätt förbi ång. »Visby», hvilken ej kunde lemna någon hjelp, utåt sjön. — Ångbåten kunde för storm ej en gång lägga till vid bryggan. Försök gjordes å slupen att få upp ett segel, men det rycktes sönder. Ombord lär ha varit förutom ett par män äfven kaptenens hustru och barn. Kaptenen var sjelf i land. Om fartygets öde talas olika.
Sistlidne lördag besöktes pastoratets folkskolor af biskop v. Schéele. Vid gudstjensten i söndags bade man nöjet, oaktadt det ogynsamma vädret, i kyrkan se personer, som högst sällan bruka besöka d nsamma, Helvi och Lärbro församlingar voro då sammanlysta till Gudstjenst i den senares kyrka i och för biskopsvisitation. Altartjensten förrättades af stadskaplan Söderberg; predikan hölls af kyrkoherde Sik, som ur dagens högm.-t-xt hade såsom ämne för betraktelsen tagit: »Guds son vid Lazari graf.» Efter predikans slut trädde biskopen med staf i hand, framför altaret och höll ett glödande tal till församlingarna, Ur detta tal, som man hade svårt att höra längst bort i kyrkan, framgick, att mensklig visdom vore ringa emot Kristi visdom; men att, det oaktadt, i dessa tider af split inom kyrkan borde hvar och en sluta sig till statskyrkan och Guds ords förkunnare — presterskapet i främsta hand, genom föredöme och predikan arbeta på denna sammanhållning. I den apostoliska trosbesännelsen bade vi rättesnöret.
De barn, som i år konfirmerats, fingo derefter framträda till koret; med dem höll biskopen kristendomsförhör äfven i Apostl.-gern. upplästa stycken. Några äldre personer fingo äfven läsa och svara på framstälda frågor.
Vid 3-tiden afslöt biskopen sjelf gudstjensten.
Efter densammas slut hölls enligt lag föreskrifven kyrkostämma och på qvällen höll kyrkoh. Gradelins, Othem, bibelförklaring öfver dagens aftonsångstext. Kontraktsprosten Gustafsson afslöt med bön och välsignelse aftonens högtid.

Levide, 30 Sept.
Ett vådaskott,
som blir föremål för rättegång vid tinget, omtalades i förra fredagsnumret i bref från Ejsta.
Det upplyses nu, att svaranden icke blir Karl Norrby, Mallgårds i Levide, utan en annan person.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Från sjön.

Skeppet Eugenie, kapten Lyberg, har enligt telegram hit, igår välbehållet inkommit till Rio Janeiro.
— Engelska briggen Cambois, hemma i Blyth, på resa från Sölvesborg till Oskarshamn, barlastad, törnade å Mellgrundet utanför Ronehamn i onsdags eftermiddag, men kom med egen hjelp flott och fortsatte resan. Fartyget lär tillhöra skepparen, hvars namn ännu är okändt.
— Barlastade skonerten Hardi från Arendal i Norge råkade under natten till söndagen grundstöta å den omkring en och en half mil utanför Oskarshamn varande Furön. Skonerten, som var på resa från Malmö till Dala ö, drefs af stormen in i sunde:, Kapten trodde sig vara längre från fyren på Furön än hva han i verkligheten var, hvilket hade till följd, att skutan grundstötte å ett ref. Besättningen, 7 man stark, begaf sig iskeppsbåten till ett närbeläget skär, der den hämtades till Furön af lotsarne, som förplägade de nödstälde. Sedan de torkat sina af vatten genomvåta kläder, landsattes de af lotsålderman J. F, Ohlson, som åtföljd af kustbevakningen, genast efter det strandningen på morgonen från land iakttagits, seglade ut mod lotskuttern till Furön. Jämväl en del bergade, besättningen tillhöriga effekter, ilandfördes. Skutan blir vrak, emedan den är sönderslagen i botten och vattenfyld, samt ligger för närvarande till följd af det vid gruudstötvingen ovanligt höga vattenståndet på endast ett eller ett par fot djupt vatten. Den är a:surerad för 10,500 kr. och har plöjt hafvets vågor i 32 år.
— En större, i Gefle hemmahörande brigg, Vilhelmina, på resa från England till (tefle med last af kol och jern, drefs af stormen in i Kalmar sund och sökte nödhamn vid Vållö, der lots begärdes och erhölls. Briggen infördes och förankrades i farleden innanför Vållö, men då stormen tilltog orkanlikt, måste masterna kapas för att skydda fartyg med last att drifva i land på ett akter om detsamma befintligt grund. Hade ankarkettingen spruugit, hade räddning ej varit möjlig hvarken för folk eller fartyg. Briggen, som under storjemväl men sprungit läck, har inbogserats till Oskarshamn af åogarne Borgholm och Oskarshamn.
— Fyrskeppet Finnogrundet ankom 27 d:3 till Stugusund, sedan det törlorat ett ankare och kommit i drift under den senaste nordliga stormen. För öfrigt allt väl ombord.
— Ångaren Pallas påstötning lär, enligt hvad det påstås, hafva föranledts genom någon felaktighet med Sundö fyr, som vilseledt. Vid undersökning å slip har ej heller någon skada kunnat förmärkas å ångarens botten.
— Om den i lördags strandade Visby-jakten Bröderna, meddelas nu: Lasten, som är assurerad och till närmare 3/4 välbehållen, upplossas, och fsrtyget, som lidit betydlig skada, anges kunna räddas samt efter slutlossning inbringas till närmaste hamn för undergående af reparation.
Med knapp nöd räddades af folk från land besättningen, som utgjordes af skepparen och en pojke.
— Till Liverpool har ingått meddelanden öfver en explosion, som 8 dennes inträffade ombord &å i Bosten liggande skeppet Wear Eaggle. Fartyget var lastadt med nafta och lossade den samma i hamnen. Sedan en arbetare begifvit sig ned i rummet, för att biträda med lossningen, inträffade en förfärlig explosion. Hela däcket blef bokstafligen slungadt i luften, I nästa ögonblick var fartyget en enda eldmassa från fören till aktern.
I följd af lastens antändbara natur utbredde sig elden med utomordentlig hastighet och stack yttre bygaader, magasin och laboratorier, som lågo vid lossningsplasten, i brand.
Kocken, som vid fillfället för explosionen var i kabyssen, slets i stycken. Årbetaren slungades i luften och hans lik har ej sedermera påträffats. Den öfriga besättningen räddades som gevom ett underverk. Kaptenen och styrmannen ledo dock svåra skador.
De genom eld och explosion åstadkomna förlusterna uppskattas tillsammans till 1,800,000 kronor.
— Man har mnu lyckats bortspränga den sten, som inträngt i styrbordskolboxen å fartyget Konstantin, hvars strandning vi omtalat, äfvensom tolf stenar på yttre sidan af fartygsskrofvet, hvarefter fartyget tagits flott.
— Norska barkskeppet Clio, lastadt med 150 standards plankor, befans 23 dennes drifvande med bräckt roder utanför Holmön. Bergninga- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg utgick från Holmsund och har infört detsamma, svårt skadadt, till sistnämda hamn.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Stora Karlsöns inköp

af jagtbolaget väckte hos en del af den flakeriidkande befolkningen farhågor om inkränkning i fiskrätten, Efter hvad man meddelar lär emellertid bolaget ämna afsätta viss bestämd plats för fiskare, som de äga att disponera för fiskets behof.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Tullstaten.

Vaktmästaren vid tullbevakningen i Fårösund, N. Åkesson, har på begäran erhållit afsked med pension.
Under tiden tillsvidare bar förordnats vaktmästaren vid bevakningen i Slite, J. F. Anderson, att bestrida tjensten.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Ollonborrarne på Gotland

voroföremål för meningsutbyte vid entomologiska föreningens senaste sammanträde i Stockholm 24 d:s. Jägmästare Sylvan meddelade att vid Visby för några år sedan inträffat en svärmning af den mindre Ollonborren M. solstitialis, Fab., begränsad till en närmare stranden anlagd trädplanterivg. Herr Lampa omtalade fynden af flere sällsyata fjärilar, som förefionas på Gotland, isynnerhet å sterila lokaler, och hura dessa fjärilar, om torka rådt någon tid och regn sedan fallit, söka sig till grunda vattenpussar och der lätt kunna fångas.
Från lektor Holmgren utdelades benäget insända exemplar af hans »Fortsatta iakttagelser angående kornflugans uppträdande på Gotland».

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Inom södra häradets

brandstodsförening hafva försäkringsbeloppenStyrelsen beslöt, att sammanskott, fyra

(4) öre på 100 kronor försäkringsvärde, hvaraf två öre till betäckande af förestående skade-ersättring och två öre till betalning för en del assurans-sprutor, skulle uppbäras.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

För stadsfiskal Jansson

gafs i onsdags å stadshotellet en afskedsfest, besökt af omkr. 60 personer ur skilda samhällsklasser. Borgmästare Een tolkade de närvarandes afskedshelsning och tack för plikttroget, nitiskt arbete, egnadt att tillvinna stadsf. Jansson både förmäns och allmänhntens bevågenhet både som stadsfiskal och poliskommissarie. Särskildt den senare befattningen vore af beskaffenhet att just icke tillvinna sin innehafvarepopularitet, men den-hade han likväl vunnit genom det lugn och det jemnmått, hvarmed han fylt sitt ingalunda lätta värf, egenskaper som innebure ett lyckligt omen att han äfven skulle vinna framgång på sin nya plats, dit han önskade att glädje, trefnad och tillfredsställelse måtte följa honom.
Stadsfiskal Jansson bragte sitt innerliga tack till k. m:ts befallningshafvande, till magistraten, och särskildt till dess ordförande för många goda och vänliga råd, till stadsfullmäktige, drätselkammaren och till hela vårt samhälle för allt det tillmötesgående och förtroende han här vunnit.
Hr J. ämnar i morgon afflytta till Sundsvall.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.