Biskopsvisitation

har af biskop von Schéele förrättats i Hörsne med Bara pastorat:
Vid folkskolans inspektion meddelades, hvad undervisningen i trädgårdsskötsel beträffar att det jordland, som härför varit upplåtet, ej är af lämplig beskaffenhet, hvadan efter biskopens uppmaning att göra allt för trädgårdsskötseln, skolrådet beslöt, att hos församlingen anhålla om mera lämpligt jordland. Ett mindre sockenbibliotek fonnes visserligen, men inga medel till dess underhåll, hvadan skolrådet beslöt att göra framställning om ett årligt anslag härtill af 15 kr., utgående af bränvinsminuteringsmedlen. Vid kyrkostämma 11 Juli beslöt församlingen taga båda dessa äskanden i öfvervägande, men uppsköt sitt afgörande.
Som det förekommit, att barn ända till halfva terminen varit frånvarande från skolan utan tillståud, uppmanade biskopen att till förekommande häraf vidtaga i lag stadgade åtgärder. — Kyrkan befans vara i synnerligen godt skick, ehuru åtskilliga mindre reparationer tarfvades. Biskopen hemställde, att till framtida inköp af orgel en grundfond skulle grundläggas genom årlig uttaxering af exempelvis 1 eller 1/2 öre för fyrk och kyrkorådet beslöt taga saken i öfvervägande.
Biskopen uppmanade församlingen att öfvergifva den falska fordomen mot begrafning i norra delen af kyrkogården, enär då kyrkogården kunde lemna tillräckligt utrymme. Dopet och kyrkotagningarne borde, om möjligt, försiggå i kyrkan. I sedligt hänseende hade pastor ej något särdeles att anmärka, ehuru ibland bruket af starka drycker öfverskrede det tillbörliga, med anledning hvaraf biskopen uppmanade kyrko- och skolråd atti detta hänseende föregå med godt exempel. Det inbördes förhållandet i församlingen var mycket godt.
Visitation har ätven förrättats i Öja och Hamra församlingars pastorat. Äfven här talade biskopen varmt för flitigt bedrifvande af skolundervisningen-i trädgårdsskötsel. I Öja hade undervisning meddelats i slöjd. I Hamra beslöt skolrådet att hemställa till kyrkostämman om sådan undervisnings ordnande, och skulle stämman vid uppgörande af nästa års stat taga saken i öfvervägande. Frågan om anslag till sockenbiblioteket fick samma utgång som i Hörsne och Bara. — Kyrkan befann sig efter reparation i godt skick: Kyrkans magasin, inrymdt i tornrummet vanprydde och borde bortskaffas. Lämpligast ansågs att magasinet såldes och medJen förräntades genom utlåning, hvarefter församlingarna beslöto att inom två år hafva aflägsnat magasinen. Som Hamra kyrka under sommaren skulle undergå reparation, föranledde den inga anmärkningar. Räkenskaperna voro i tillfredsställande skick. Öfver barnundervisningen uttalade biskopen sin fulla belåtenhet. Beklagande, att inom församlingarna baptister och metodister funnos i sådan mängd och att de ingingo lösa äktenskap, d. v. s., endast flyttade samman, uttalade biskopen såsom sin öfvertygelse; attdet genom fortsatta ifriga bemödanden af pastor skulle lyckas denne att förmå de vilsekompa att åtminstone ingå borgerlig förbindelse. Äf ven här beklagades rusdryckernas allt för flitiga begagnande. Mot det inbördes förhållandet fans ingenoting att anmärka.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Handel och Sjöfart.

Visby torgpris:
29 September.
Fisk: färsk, Gädda 20 öre skålp. och Ström ming 40 öre valen. I anseende till den stormiga väderleken för öfrigt ingen tillförsel. — Grönsaker: Pumpa eller Märgväxct 20 öre och Rättika 6 öre st., Blomkål 10 till 15 öre, Hvitkål 6 till 10 öre hufvudet, Turkiska bönor 1:33 mn Spenat 12 till 16 öre skålp., Pressgurkor 5 till 10 ö. st. och smågurkor 40 till 60 öre k:nan. — Höns: unga 40 till 50 öre st. — Hare: 75 till 1 kr. st. — Kött: Svin- 4:50 till 5 kr. lisp., Nöt- 2:50 till 3:50, Får- och Lam 2:75 till 4 kr. lisp., Kalf- 15 till 25 öre skålp., Lingon 17 till 20 öre kannan. — Potatis: 3 till 4 kr. tunna. — Smör : 60 till 67 öre skålp. — Ägg: 75 till 80 öre tjoget.

Inkomna fartyg: Till Visby: 27 Sept., jakt Ina, Karlsson, Norrköping, jern och stenkol; brigg Svante, Stenberg, Blyth, stenkol; slup Atlas, Nilsson, Stockholm, gasolja. — Till Slite: 26 Sept., jakt Alvine, Strömlund, S:t Olofsholm, barlast; 27 Sept., galeas Albertina, Viman, Lybeck, barlast; skonert Anna, Ruthström, Aarhus, barlast.

Utgångna: Från Visby: 27 Sept., skonert Augusta Maria, Österberg, Söderhamn, kalk; jakt Ägir, Karlsson, Klintehamn, barlast; 28 Sept., jakt Katarina, Österberg, Åhus, slipers, — Från Slite: 22 Sept., skonert Karl Johan, Svensson, Marstrand, släckt kalk; 23 Sept., galeas Två Bröder, Löfqvist, Föteborg, osläckt kalk; jakt Fyra Vänner, Johansson, Halmstad, släckt kalk; 26 Sept., jakt Alvine, Strömlund, S:t Olofsholm, barlast.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Passagerarelista.

Från Stockholm med »Visby» 29 Sept.: hrr Ekblom, Petri; fru:na Lindström, Ericson, Bogren, Tofftén, Hallberg, Svensson; frök:na Åblom, Tholin. — Med »Klintekamn» 30 Sept.: hr Carlson, frök:na Gerle, Westöö.

Från Kalmar med »Tjelvar» 29 Sept.: fru Vattre.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Födde och Döde i Visby.

Födde:
Styrman Karl Hugo Ahlqvists dotter, styckjunkare Oskar Fredrik Johanssons dotter, statkarlen Karl Joh. Svenssons son.

Döde:
Arbetaredottren Emilia Mathilda Andersson, 18 år, 4 månader.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Auktion i Levide.

Genom offentlig, frivillig auktion, som örrättas å stället, lördagen den 15:de nästinstundande Oktober från kl. 11 f.m. låter Josefina Carolina Nyman, Tungelbos i Levide, i anseevde aftillämnad vafflyttniog från orten, till den högstbjudande försälja sitt ägande 7/32: dels mantal Tangelbos, hvilket hemman undergått laga skifte, har jordmån och åbygnader af god beskaffenhet med tillydande qvarnvesk. Hemmanet,som utbjudes såväl i mindre lotter som ock i sin helbet med förbebållen rätt att antaga eller förkasta möjligen skeende anbud, är för närvarande fritt från annan gravation än ett mindre hypotekslån å hvilket betydligt är amorteradt; tillträdes- och betalningsvilkoren, som kunna lämpas efter en reel köpares heqvämlighet, skall före utroper meddelag; dock att köpare vid emottagandet af köpebandlingar eller senast en månad efter auktionen, bör erlägga 1/10 af köpeskillingen, samt om så fordras ställa godkänd säkerhet för återstående beloppet.
Vid samma tillfälle atbjudes en del lösegendom, som ej här specificeras, med betalnidgsanstånd för godkände ipropare till den 1:a Oktober nästkommande år, andre betala vid min anfordran.
Gerum och Hägvalds 17 Sept. 1887.
Etter anmodan.
JOH. HÄGG.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Auktion i Bäl.

Tisdagen 11 Oktober från kl. 10 f.m. låter sysslomannen uti A. Johanssons på Högbo i Bäl konkurs, medels offentlig auktion försälja en mängd bodvaror som icke medhanns på den föregående auktionen, såsom bodinrede, I decimalvåg, vågbalans och flere vigtskålar; doffel, sälskin, verken, mollskin, krafttyg, domestik, gardintyg, schirting, hvita och kulörta dukar; 4 st. silfverbeslagna pipor, glasögon, lampor och glas, kardor, borstar; nålar, skogarn, maskiotråd, silke, knappar, spik, färgstofter, kryddvaror, ljus, hagel och tändhattar; 2 sängställen, bord och 6 par innanfönster m. m. och lemnas godkände köpare betalningsanstånd till den 10 nästkommande December.
Bro den 28 September 1887.
JOHAN EKELÖF.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Auktion i Stenkyrka.

Medels offentlig auktion, som förrättag vid Roshage i Stenkyrka tisdagen den 11 instandande Oktoberikl. 10 f.m., låter sysslomannen uti Niklas Ljung mans derstädes konkurs till den högstbjudande försälja boets såväl fasta som lösa egendom, den senare bestående af silfver-, koppar-, jern och blecksaker; möbler, såsom sängar, softor, bord, stolar, vägg- och toalettspeglar, samt en fruntimmersbyrå; sängkläder och linne; glas och porslin; kreatur, deraf en häst, 2 mjölkkor och 11 st. får; åkerbruksredskap såsom vagnar, harfvar, väodoch spetsplogar, 1 kornvält, en vindmaskin, selar, kälkar och diverse småredskap; en hyfvelbänk, 1 väfstol jämte andra husgerådssaker.
Fasta egendomen, som utgöres af dels 77/512:dels mtl Roshage och dels en från samma hemman afsöndrad lägenhbet om 3 qv.-refvar 11 qv.-stänger jord, å hvilken jord mavgårdsbygnaderna äro: uppförda, kommer att till försäljning utbjudas, kl. 2 på dagen. Vilkoren vid sistvämda försäljning blifva vid auktionstilltältet tillkännagifna.
För lösa egendomen lemnas godkände inropare 3 månaders anstånd.
Othem den 28 September 1887.
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Genom frivillig auktion,

som förrättas vid Buttlegårda i Buttle tisdagen den 4 nästa Oktober från kl. 9 f.m. låta sterbhusdelägarne efter aflidne hemmansägaren J. Jacobsson derstädes försälja all sterbhnsets lösa egendom, bestående utaf saker af guld, siltver, malm, koppar jero, glas och porslin; möbler; sängkläder och linne; den aflidnes gångkläder; kör- och åkerbruksredskap, såsom ett tröskverk, res- och arbetsvagnar, kälkar, plogar och harfvar m. m.; kreatur såsom 3 st. hästar, I par oxar, 4st. kor,.3 st. ungnöt, 6 st. lam, I ungsvin samt höns; diverse handredskap m, m. — Säkre och af mig godkände inropare erhålla 6 månaders betalnings anståod; andre betale genast eller vid anfordran. — Desslikes kommer fastigbeten 5/16 mantal Buttlegårda att samma dag kl. 1 e.m. till försäljning utbjudas. — Vilkoren för försäljningen skola vid utropet tillkännagilvas.
Vänge den 27 Sept. 1887.
Efter anmodan,
JOHAN JACOBSSON.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

Genom offentlig auktion,

som torsdagen den 6 Oktober, från kl. 10 f.m. förrättas hos arbetaren Petter Magnusson, Båtare i Gothem, kommer till den mestbjudande att försäljas hela lösör eboet efter aflidna hustrun bestående at något silfver, koppar-, teon-, bleck- och jernsaker, porslin och glas, bord stolar, träkärl; den aflidnes gånogkläder, 13 bisamhällen och ett kokreatur m. m.
Åt godkände köpare lemnas 3 månaders betalningsanstånd.
Hörsne den 28 September 1887.
L. P CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.

I anseende till skedd afflyttning

låter herr konsuln G. T. Romdahl, genom offentlig, frivillig auktion, i af honom förut bebodda lägenheten i Hultmanska gården vid Donnersplats, fredagen den 7 Oktober från kl. 10 f.m., till den högstbjudande försälja: diverse möbler, såsom soffor, deribland en s. k. inventionssoffa, stolar, spel- och andra bord, kommoder, sängar, skåp samt oljefärgsoch andra väl utförda taflor, fönstergardiner och persienner, flere sorters mattor, deribland en korkmatta, en uppsättning glas och porslin, koppar-, jern- och blecksaker af hvarjehanda slag, diverse träkärl och andra träsaker, en samling böcker af blandadt innehåll och af framstående in- och utländska författare, jämte en hop persedlar och effekter af flerehanda slag och sorter, som icke här så utförligt behöfver specificeras; allt omsorgsfullt vårdadt och i bästa skick. Blifvande vid samma tillfälle jämväl utbjudet och försåldt, i mindre utrop, ett parti buteljeradt vin af åtskilliga omtyckta slag.
Åt kände, säkre köpare lemnas 2 månaders anstånd med betalningen; och förevisas varorna för hugade spekulanter dagen före auktionen å auktionsstället, från kl. 10 förmiddagen.
Visby den 29 September 1887.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 30 September 1887.
N:r 78.