Från landsbygden.

Södra Gotland 23 Februari.
Temperaturen
är fortfarande vinterlik härstädes, växlande mellan 2—8 grader. Smärre snöfall hafva tidt och ofta bättrat på det på många ställen utslitna föret, så att detta åter blifvit utmärkt, hvilket haft till följd att en utomordentligt liflig samfärdsel ägt rum på denna tid.

Isarne
på hafsvikar och myrar hafva hela tiden varit körbara, så att mången med tunga lass kunnat färdas deröfver. I Burgsviks bamn är för närvarande nära nog isfritt intill sjelfva hamnbryggan, så att fartyg ledigt kunna passera intill den s. k. redden.

Försåld landtegendom.
Den af byggmästare Hallström i Stockholm för en tid tillbaka inköpta landtegendom under Vestergårda och Hallbjens gårdar i Sundre har nu med inventarier öfvergått till ny ägare, arbetsförmannen Johansson derstädes, som inköpt nämda egendom, för, som det för mig uppgitvits, 10,000 kr. (deri inberäknadten stor del inventarier) med undantag af ett mindre jordetycke i närheten af Hoburg, jämte der befintliga sandstensbrott. På tal om sandstensbrott kan jag nämna, att ej något arbete, hvarken med brytning eller huggning, innevarande vinter der förekommit, till stor sorg för många, som der flere år förut haft jämn och god förtjenst. På törsommaren torde dock arbetet åter komma att upptagas uti brottet.

Vakanssättningen
å båtsmansrotehållen har äfven här på sydligaste delen af ön omfattats med ett bfligt intresse från rotehållarnes sida, Så vidt mig är bekant (och jag tror äfven att så är verkliga förhåliandet) hafva alla rotehåll med nöje ingått på att betala s. k. vakansafgift, i stället för att underhålla båtsman, och detta är ju en god sak. Visserligen fans väl en och annan, som, till följd af att han ej visste huru stor vakansafgiften kunde blitva, för tilifället var i villrådidighet, men denna häfdes tullkomligt, när de fiogo syn på riksdagsmannen P. Larssons meddelande i tidningen.

En brefskrifvare
från Sundre har tid efter annan insändt en del meddelanden till denna tidning, hvilka icke äro med sanna förhållandet örverensstämmande, Detta har ock orsakat åtskilligt, som med rätta kan betraktas som efterspel. Så t. ex, har han i ett bret uppgifvit, att en s. k. »schiffonier», med namnet »Riddarholm» inbrändt uti, skulle ha hittats vid kusten. Vederbörande som tått syn på denna notis tuvno för godt avt efterforska saken, hvilket lär ha uppdragits åt en tulivaktmästare; men detta forskande och frågande blef utan resultat, ty ingen visste hvem som hittat den der kistan.

Lokomobilerna
här ute å södra landsbygden ha i följd af det ypperliga slädföret fullt upp att göra med tummersågning. Vid Bopparive, Tjengdarfve med flere ställen äro massor af stockar framtorslade och mera tillkommer för hvarje dag. Ejsta och Sproge socknar ha i följd arskitter med kraft satt yxan i roten på träden, kan man säga, och arbetet dermed fortsättes utan rast och ro.

Ännu några ord
om Altvs ånsåg som dess ägare tänkt att flytta till det nyinköpta hemmanet vid Vesterby i Ardre. Detta sågverk kommer, om flyttning sker, mycket att saknas af närgränsande skogsägare, emedan vintertiden, då inga vattensågar kunna ställas i gång, den förra fyller behotven. Många skogsagare ba derför uttalat en önskan att Alfva ångsåg måtte få qvarstå på sin nuvarande plats.

Sundre 23 Februari.
I vraket
efter det i höstas härutanför strandade norska barkskeppet Rvalen ha tunnits fyra stycken svenska krongevär af äldre kopstrukvion. Med allt tillbehör såsom läskstänger, bajonetter, m. m., voro de väl inlagda mellan tvänne vid fartygets sida fastspikade bräder, der de troligen en längre tid legat och så (ifall Rivalens besättning hade någon kunskap om att gevären funnos om bord) vid strandningen blitvit glömda.
För någon tid sedan, då ett gammalt ryskt vrak upphöggs här, hittade man under dess fockmast en hästsko och ett kopparmynt, båda af väldiga dimensioner. Det påstås, att sådant medföres på sjön derför att tur och lycka då förmenas medrölja.

Fruktsamhet.
En hustru här i orten har i degarne gifvit lifvet åt tvänne gosse- och ett flickebarn. De voro alla tre vid lifvet, men dogo efter några timmars förlopp. Då samma qvinna för ett år sedan vistades i Amerika, framtfödde hon också trillingar; men äfven de äro döda. Hon har på en tid af endast tre år blifvit välsignad med 7 barn, hvaraf blott ett är i lifvet.

Sjöisen
här för kusten är tämligen hållbar och sträcker sig låvgt ut i sjön. Hela vestkusten så långt man härifrån kan se, är alldeles isfri.
För några dagar sedan styrde en, synbarligen nedisad och illa utsatt skonert in under landet, och enligt hvad man trodde sig iakttaga ville han förankra här, men is mötte honom öfver ailt och han fortsatte derför resan längs ut med ostkusten. Kommen till Faludden i Öja ere han (enligt hvad lotsen derstädes berättat) landet långt inom »prickarne».

En olyckshändelse
tilldrog sig vid Skoga i Sundre 18 Febr. En fem års gammal flicka derstädes skadade sig ganska illa, i det hon från en hög stol föll bufvudstupa emot en jernspis, dervid öfre läppen klöfs och ansigtet erhöll flere djupa skråmor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1886
N:r 17.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *