Kretsmöte

var af folkskoleinspektören dr Rosman ordnadt i Slite skolhus sistlidne fredag, hvartill utom inspektören och en skolrådsordförande, kyrkoherden Gradelius i Othem, på kallelse infunnit sig lärarepersonalen inom Källunge, Hejnum, Othem, Lärbro, Rute och Hangvar pastorat, tillsammans 12 lärare och 6 lärarinnor. Från Fårö, dit äfven kallelse utgått, var på grund af naturhinder — sundet har de senare dagarne varit isbe-lagdt — ingen tillstädes. Proflektioner höllos af nyvalde läraren kand. Östman från Othem: behandling af poetiska stycket >De små fåglarnas klagan> med särskild hänsyn till djurskydd, hvarför ock efter 1ektionens slut till barnen utdelades småskrifter från Gotlands djurskyddsförening; sedan af lärarinnan vid Fieringe folkskola, Eulioa Sandström: fjerde budet med utveckling ; af Mörrby frän Boge: striden mellan konung Sigismund och hertig Karl, dess orsaker, förlopp och följder; slutligen af läraren på stället, Ljangberg: Luftens ezenskaper, beståndsdelar och betydelse för växt- och djurlifvet. Efter nvarje lektion hölls, under inspektörens ordförandeskap, kritik, som jämte andra praktiska vinkar och råd bör blifva af nytta för deltagarne vid deras arbete i folkskolans tjenst.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Januari 1886
N:r 6.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *