Från landsbygden.

Decembertorgdagen I Hemse tedde sig för kreaturshandeln icke illa, ty alla der befintliga nötkreatur såldes.
Endast 3 hästar såldes och några byttes. Prisen voro: hästar och oxar 60 till 105 kr., kor 60 till 80 kr, Gamla hästar 30 kr, och russ 75 till 100 kr. Fårköttet 8 kr. och gåskroppar 3:50 för 20 skålp.

Olyckshändelse.
Under det kyrkoherden Lange i Alfva åkte emellan Högby och Alfva prestgård i förra veckan, skyggade hästarne och satte i sken, hvarvid vagnen stjelpte i diket, dervid kyrkoherden afbröt ena benpipan. Till följd deraf predikade i Hemse i söndags pastor Gadd från Lojsta.

Kyrktaket i Hemse har genom dea senaste stormen mycket illa skadats. Som bevis på stormens kraft må anföras, att teglen från taket förts ut i den på andra sidan om kyrkogården liggande prestängen. Taket är för öfrigt alldeles ramponeradt.

I Rone kyrka predikade söndagen 29 Nov. kl. 4 e.m. en hemmansägareson från Bjerges i Lau. Det ganska ovanliga att en »ostuderad» person får beträda predikstolen inträffade af den anledningen, att skolhuset, hvari sammankomsten var utlyst, befans för litet för den tillströmmande folkmängden. Man anhöll derför hos pastorn om kyrkan, som liberalt nog uppläts, och vid ljus och orgeltoner hölls der en stilla aftonsång.

Den starka stormens verkningar.
På ett i närheten af Magnhuse gård i Rone stående ladugårdshus afrefs fodertaket med sparrar och rafter alldeles. Telegrafstolpar å linien Klinte—Ronehamn kullblåste och tråden afslets i närheten af Getor gård i samma socken, Vid Hulte i Hemse slet en väderqvarn sig lös och förlorade på mindre än 10 minuter alla fyra vingarna. E>» mängd träd bafva kullblåst i skogarne, dock ej i uågot ovanligt antal.

Väderleken.
Kl. 8 i tisdagsmorgse 8 Dec. var på sydöstra Gotland 11 grader kallt. I dag 9 Dec. är det vestlig blåst med snöyra och 5 grader kallt.

Landtmannaskolan har satt myror i hufvudet på en mängd unga gossar, som vilja framåt i verlden, och troligen kommer den ätven att blifva besökt af många hemmansägaresöner. Åtminstone vet jag många, som fundera derpå. Hvad de egentligen frukta är icke, som många tro, vistandet å fastlandet, utan att Hushållningssällskapet skall komma att lägga band på deras personliga frihet efter kursen på fastlandet. Men detta härrör af ett missförstånd och troligen skall bestämmelsen att eleverna böra vistas ett år eller något i hembygd utan något större tvång, antagas utaf de fleste.*)

*) Meningen lär också vara, att de, hvilka erhålla understöd för att på annan och ijordbroksafseende mera utvecklad ort praktiskt studera landtbruket, företrädesvis komma att utses bland sådana sökande, som här på Gotland genom arf eller på annat sätt hafva utsigt att komma i besittning af landtbruksegendom.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 December 1885
N:r 99.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *