Från landsbygden.

Ett fickurs märkvärdiga öden.
En person vid Sigdes i Rone förlorade, under det spillningen utkördes på åkern på törsommaren, sitt ur. Man letade allt hvad tygen höllo, men fann det ej. Derefter plöj les åkern åtskilliga gånger, såddes med höstsäd, hvilken äfven året derpå bergades, hvarefter åkern sedan på bösten i fjor (1884) höstplojdes med väudplog. Rätt som det var observerar den plöjande vågonting blankt i tiltan och — uret var funnet: Det märkvärdiga härvidlag är dock nu ej slut. Uret återstäldes till ägaren.

Ett högst ovanligt stjernfall
iakttogs 27 Nov. på qvällen under halfklar himmel och stark, byig storm från ost till sydost. Termometern visade 4 grader kallt. Som ett bevis på buru talrikt meteorstenarna töll» kan nämnas att på fem minuter kunde räknas ända till 650 oc en stor del deraf syntes brinnande och träsande slockna tätt vid marken. Sedan sjelfva stenen slocknat, syntes alltid efteråt en lång strimma vppfyld af små hvarandra korsande gnistor. Det hela, ett på samma gång praktfullt och storartadt skådespel, hade lockat ut folken ur husen, tämligen högt förkunnande att nu måtte verldeus sista tid vara kommen. Fenomenet varade visserligen ända till midnatt men var talrikast och starkast mellan kl. 6 och 7 på qvällen.
Om samma nraturföreteelse skrifves till oss från norra Gotland:
Ert stjernregn af högst sällsynt prakt visade sig igår, 27 Nov. från kl. 5 till 10 e.m. och fortfor kanhända ännu senare på natten.
Från den triangel, fom bildas af stjernbilderna Väduren, Perseus och Andromeda inströmmade på bimlahvalfvet i hvarje sekund massor af meteoriter, som med mer eller mindre lysande eldstrålar refflade luftkretsen i alla väderstreck. De flesta drogo raka eldstrålar efter sig såsom en gevärskula skulle göra, men ofta beskref meteoriten en sigsag bana som tydde på att den icke hade kulform, utan var flat eller aflång.
Stjernskotten inom den ofvanvämda triangeln utmärkte sig genom inga eller högst obetydliga strimmor; de uppflammade och dogo samma punkt, hvaremot de som närmare horisonten kommo inom luftkretsen ofta drogo eldstrålar efter sig, som syntes en god stund efter det meteoren försvunnit.

Åskslaget i Hafdhems kyrka,
som visserligen förut är omtaladt, är dock så märkligt, att jag måste, sedan jag närmare åsett dess verkningar, här beröra det. Strå len, som först träffat tornets spira, har där delat sig och följt de båda sparrarne, som den rispat och befriat från bräderna. Dereftir hafva båda strålarne, en på vestra och den andra på södra sidan, gått in i murarne mellan stenarne, dervid hela det förut bristfälliga tornet skakat:, så att det nu fått en mycker stark lutning åt öster. Södra muren har blitvit klufven, en stolpe i klockhålet bortkastad, hvarjämte strålen orsakat åtskilliga synliga och osynliga ras af sten och grus i murarne.
Urtkommen på östra sidan har strålen afkastat fem tegel af skeppets tak, derifrån hoppat till ett j-rnankare i muren, dervid gjort åtskilliga snedsprång dels till orgeln med dess förgy lningar och dels till hvalfvet ofvanför. Men det märkvärdigaste af allt tyckes mig att en fönsterpost af trä rispats ifrån fönstret till hela sin längd utan att en enda ruta skadats. Detta åskelags skador å tornet äro af den beskaff-nhet, att de ej gerna kunna säkert uppskattas eller värderas, emedan verkningarne i de icre murmassorna ej kunna ses.

Torgdagen
i Hemse i Nov. har man kallat den stilla, och fastän en stor mängd folk med kreatur hade infonvit sig, var dock allt stilla lugnet. Några kor såldes dock till et: pris af mellan 40 och 60 kronor, sex oxar 65 till 95 kr. samt ett par hästar till 50 kr. st. I öfrigt verkstäldes åtskilliga hts’byten, några ungnöt såldes och trädgårdsalster såsom äpplen, kål, rofvor och morötter exponerades med strykandeafsättnivg.
Torgdagen å

Sandesrum
derförut i Oktober, som utmärkte sig för vackert väder och en stor mävgd slöjdalster, var för kreaturshandeln lika stilla. Jag vill här nämna, att det infanno sig en stor mängd bleckslagare, köpparslagare, krukomakare och jernhandlare, ja man sålde visserligen en och annavu duk ochtyger, men jag anser, att myndigheterna ej böra vara raska åtal härvidlag, helst under sådana tider som nu.

Sundre 28 Nov.
Okändt strandadt fartyg
Natten me’lan 10—11 Nov. såg man på grundet Udden –häratanför en topplanterna, hvilken icke rörde sig ur stället. Sedan dagen började gry, syntes på nämda grund en stor och tungt lastad ångare; men innan båten från land framkom till den strandades hjelp, kom ångaren flott, hvarefter h&n lade till sjös. Utkommen ett stycke från land, ändrade ångaren åter kurs och styrde följaktligen tätt förbi många farliga grund; men slapp dock förbi.

Ett sylspett
af 3 tums längd påträffades bäromdagen i ett slagtadt kreatur, sedan kreaturet (en ko) blifvit behörigen uppskuret.

Hallströmska stenbrottet i Sundre.
I detta sandstensbrott är numera endast en urbetare sysselsatt. Det förljudes att ägaren byggmästaren K. Hallström i Stockholm sålt sina hirvarande gårdar, sedan han erfarit att de gifvit en för ringa afkastning. Dei storartade affir, som nämda man här i åratal bedrifvit, kommer såldes att helt och hållet upphöra.

På en grindstolpe
af sandsten, nyligen upptäckt, kan läsas föl jande i runskrift inristade ord: «ägaren af denna gård bar under dyr tid låtit uppsätta detta hus och nedsätta denna griudstolpe.
Stolpen har tydligen en längre tid legat i jorden. Skada blott att förstörelselystna menniskor sönvderkrossat detta fynd, för att begagna det som pinnar i stenmurar, på hvilka, iföljd af laga skittet, ingen ända är.

Sorglig tilldragelse.
Vid bröllop plägar den ovanan, bland många andra, förekomma, att ortens skyttar samJag till bröllop huset för att, som det heter, «salutera för brudparets välgång.» Under sådana förbållanden hände det vid Vestergårda i Sundre, att en dräng illa skadade sig i högra handen.

Vackert så.
Potatisen har på många ställen härutåt gifvit, en om man så vill säga, oväntadt stor afkastning. Till dömes kan anföras, att en hemmansbrukae här i trakten, efter två tunnors u säde, fick tretton tunnor. En bondei Hamra, som satt tre tunnor, fick tyratio. I Hamra har ock potatisen i år varit särdeles gifvande. Rigen, kornet m. m. ha deremot der varit ganska klent.

Viborgska smällen.
En okynnig pojke företog rig häromdagen, utt: med en dynamitpatron söka efterapa Viborgska smällen. Oförståndigt nog lades patronen tillika med andra exploderande ämnen allt för nära ett boning-hus, och smällen följdes derför af några glasrutora splittrande. Att inga större skador uppstodo, ärförvånansvärdt.

Väderleken.
Vädret är här, i förhållande till den sena hösten, rätt vackert. Kylan har nu några dagar varit ganska sträng, ändu till 4—5 grader. Snö har icke fallit; deremot förekom här tisdagen 24 Nov. en häftig hagelskur, som för några ögoublick hvitfärgade marken, En likadan hagelskur nedkom torsdagen 26 Nov.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 December 1885
N:r 96.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *