Från landsbygden.

Burs, 10 Nov.
Bröllop. I lördags vigdes i härvarande kyrka handlanden Otto Fagerberg, Dala och fröken Anna Bandelin, Vanges. Tärnor och marskalkar voro: Frökn, Esther Lindgren, Burg, herr Larson, Vanges; Jenny Broandoar, Rone, A. Duse, Hemse; Anna Anderson, Burs, R. Larson, Alskog; Hanna Dorén, Stånga, O. Svaho, Hemse; Lina Olsson, Rone, gandelin, Hemse; Fina Nilsson, Rone, G. Lindström, Rone; Anna Olsson, Rone, A. Friberg, Rone; Anna Häglund, Burs, A. Pettersson, Bars; bruttbonde var bankdirektör Åkerman i Stånga och bruttöfverska fru Fagerberg, Burs.
Bröllopet stod i »dagarna tre» i brudens hem. Sjutton fullastade vagnar med bröllopsgäster reste från kyrkan till bröllopsgården; sju äreportar voro uppresta till brudpirets ära, I eftermiddag ha de nygifta inflyttat i det vackra och komfortabla nybygda hus ,som brudgummens broder låtit uppföra för de nygiftas räkning. Här hålles nu i afton välkomstkalas.

Tingstäde, 12 Nov.
Af slag som beröfvade henne talförmåga och känsel träffades i tisdags eftermiddag 74-åriga hustru Nyberg vid Nystuga, då hon frisk och kry var på väg till ladugården för att mjölka korna. Dagen derpå afled hon.

Bröllop

firades i går å Vestergarn mellan löjtnanten vid Gotlands infanteriregemente Esten Sundvallson och fröken Naëma Nyman, enda dotter till handl. O. Nyman derstädes och hans maka, född Vestberg. Vigseln förrättades i den rikt klädda och upplysta kyrkan af församlingens pastor kyrkoherde R. Uddin. Vägen från brudens hem till templet var i den mörka höstqvällen eklärerad med marschalier.
I dag gifva brudens föräldrar middag för de till ett 60- tal uppgående bröllopsgästerna.

Borgerligt äktenskap

ingicks i lördags i Hemse emellan Lars Viktor Åckander, Austre, och Josefina Maria Hansson, Bonsarfve i Vamlingbo samt emellan Petter Johannes Båtelsson från Silte och Anna Hulda Olivia Nilsson från Bjerges i Vamlingbo.
De manliga kontrahenterna voro ej konfirmerade.

Borgerligt äktenskap

har inför kronofogden i södra häradet ingåtts mellan Johannes Jakob Vilhelm Jakobsson och Anna Margareta Karolina Lindgren från Stenkumla.

Bröllop.

I dag kl. 2 e. m. har i kyrksalen vid Mellangatan sammanvigts fabrikören John Schubert från Norrköping och fröken Hilda Bachér dotter till framlidne grosshandlaren härstädes J. A. Bachér och hans efterlafvande maka, född Hallenberg.Såsom marskalkar och tärnor fangerade: länsbokhållaren J. H. Bachér—frkn Gunhild Schubert; handl. Gunnar Bachér —frkn Hulda Claudelin; hr Adolf Bachér —frkn Anvie Schubert; ingeniör Hugo Schubert—frkn Emelie Calissendorff; hr Baltzar Schubert—frkn Rosa Vestöö; fabrikör Henrik Asklund—frka Annie Hansén; fabrikör Edvard Blomberg—frkn Hildur Snöbohm: fabrikör Gusten Lind—frkn Emelie Veström; ingeniör Algot Sääf—frkn Hermanna Snöbohm.

Borgerligt äktenskap

ingicks 26 dennes inför kronofogden i södra häradet af Petter Jakobsson Ragnvalds i Hafdhem, och Kristina Karolina Bolin från Hafdhem.

Bröllop

har i dag i Etelhems kyrka firats mellan v. häradshöfdingen t. f. kronofogden i Vaxholms fögderi Edv. F?ies och fröken Tora Nordling, dotter till framlidne professorn i Upsala J. T. Nordling och hans efterlefvande maka, hvilken under sommaren vistats å Ljugarn.
Vigselakten förrättades kl. 1/2 12 af kyrkoherde Sundblad.

Landsbygden.

Stenkumla, 11 Juli.
Nederbörd. I dag vid middagstid föll härstädes ett det mest efterlängtade regn, men i Eskelhem icke något, hvaremot det i Sanda under kreatursutställningen flöt i strömmar.
Der regn nu fallit hoppas man åtminstone att vårsäden ordentligt kommer ur ax, Foderbetor, morötter oeh potatis se merändels lotvande ut på de flesta ställen.

Olyckshändelse. Då landtbruksren Törnvalls son, hemma vid Rovide i Eskelhem, i dag på morgonen begaf sig till kreatursutställningen i Sanda medhafvande en tjur, blef Törnvall så illa stångad att han måste inforslas till lasarettet.

Fårösund, 12 Juli.
Bröllop firades å Fårösund sistlidne fredag mellan t. f. fyrmästaren vid Sandön Karl Borgström cch fröken Hulda Nyman, dotter till handlanden Jacques Nyman och hans maka Elisabet Beckman. Vigseln, som ägde rum kl. 5 e, m., förrättades af kyrkoherden på Fårö S. Stengård, och bevistades af ett antal omkring hundra personer. Såsom tärnor och marskalkar fungerade: fröken Gunhilda Löfvengren—herr Karl Nyman, fröken Beda Johansson—herr Herman Nyman, fröken Hellny Nyman—herr Robert Bruzs, fröken Gunhilda Nyman—herr Erik Lilja, tröken Signe Nyman—herr Johan Landström, fröken Ebba Halling—herr Richard Löfvenberg, fröken Anna ZLandström—herr Karl Smitterberg, fröken Karolina Landströmherr Mattias Arvidson, fröken Sofia Robertherr Hugo Lanthera, fr. Ida Smitterberg—hr Erik Landström, fr. Martba Löfvenberg—hr Johannes Landström, fr. Hilda Löfvenberg—hr Gunnar Bachér, fr. Anna Källström—hr Henrik Brandt. fr. Jenny Ahlqvist—hr Angust Karsten, fr. Agnes Lilja—hr August Larsson, fr. Sigrid Lilja—hr Erik Eyde.
Brölloppet varade i tre dagar. Måltiderna intogos i ett för tillfället uppsatt tält, dagarne till ära prydt med flaggor och grönt.
På söndagen företogos mångahanda utflykter, bland andra en till hafs med ställets kuttrar. Festligheterna afslutades med en gemensam utfärd till de södra batterierna, hvarefter vid hemkomsten en animerad bal vidtog, som varade långt öfver midnatt.

Bröllop

firades härstädes i går afton mellan stadsläkaren i Hedemora fil. lic. Leonard Sahlin och fröken Ida Lemke, dotter till lektorn härstädes teol. doktor O. V. Lemke och hans maka. Vigseln förrättades af biskop von Schéele i kyrkogalen vid Mellangatan kl. 1/2 7 e. m.
Såsom tärnor och marskalkar fungerade: fröken Anna Lemke—pastor Kr. Sahlin, fröken Hedvig Lemke—kassör John Hellgren, fröken Elin Sehlin— doktor Westermark, fröken Charlotta Klingvall—redaktör Liedman, fröken Emelie Ehinger—kandidat Tingvall, fröken Nanny Åkerman—doktor O. Klintberg, fröken Dika Åkerman—doktor G. Dahlgren, fröken Elin Öfverberg—lektor J. A. Gylling, fröken Hilda Löfvenberg—tandläkare Samsioe, fröken Mimmi Kinman—hr R. Löfvenberg, fröken Agda Sillén—notarien Eneqvist.

Borgerligt äktenskap

ingicks i lördags inför kronofogden i södra häradet mellan husbonden Olof Petter Olofsson från Ardre och enkan Charlotta Magdalena Åckander, född Ahlqvist, från Vamlingbo.