Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Sjörättsmålet mellan kaptenerna Mills och Mallgraw, befälhafvare å engelska ångfartyget Xanto och tyska ångfartyget Valuta, hvilka sistl. sommar sammanstötte med hvarandra utanför Gotlands ostkast, hvarvid Xanto gick till botten, slutbehandlades igår inför rådbusrätten, som i dryga tre timmar var sysselsatt med målets handläggning.
Såsom kapten Mallgraws ombud uppträdde v. häradshörding Karl Herlitz; kapten Mills företräddes af konsul Bersén från Göteborg och auditör Engström.
Såsom vittne : hördes på Mills begäran navigationsläraren i Göteborg sjökapten K. J. Karlsson samt sjökapten J. Sellman härstädes, hvilka afgåfvo vidlyftiga skrittligt affattade berättelser, i hvilka framhölls att Valuta varit vållande till sammanstötningen, enär fartyget haft dålig utkik samt manövrerats fel aktigt och oförsigtigt.
Det förstnämda vittnet grundade sitt omdöme på den utredning målet fått vid domstol, hvars protokoll han noggrant studerat; det senare vittnet hade deremot endast delvis genomläst protokollen i målet, på grund hvaraf häradshöfding Herlitz bestred, att något afseende skulle fästas vid detta vittnesmål.
Konsul Berséo framstälde i ett vidlyftigt skriftligt anförande sin hufvudmans slutpåståenden, hvari han yrkade bifall till käromålet, samt framlemnade en kostnadsräkning på 8,344 kronor.
Häradshöfding Herlitz bemötte muntligen en del af slutpåståendena samt öfverlemnade målet till domstolens pröfning.
Utslag kommer att afkunnas 14 nästkommande September.

Åtalet för oredlighet och förskingring mot tidningen Gotlänningen utgifvare A. C. Stenmark förekom igår åter till handläggning. Käranden företräddes af v. häradsh. Karl Herlitz. Svaranden, vid vite ålagd personlig inställelse, uteblef. Kärandeombudet anhöll om fjorton dagars uppskof samt yrkade, att svarandens uteblifvande nästa gång ej måtte hindra målets afgörande, hvilket yrkande bifölls af rådhusrätten.

Missfirmelse m. m. Skräddare L. P. Rumander, instämd af skomakare J. Lindgren, kunde ej fällas till ansvar för hvad som lagts bonom till last.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *