Gotlands skarpskytte och jägaregille

hade i fredags och lördags sin sedvanliga allmänna prisskjutning.
Första dagen täflades om gillets pris, hvar: vid skjutoingen ägde rum med fem skott mot tioringad tafla på 400 fots afstånd med gevär af hvad slags konstruktion som helst. I denna täflan deltogo 53 skyttar. Efter denna täfling företogs skjutning om ett extra pris, i hvilken endast de skyttar, som vid den föregående täflingen uppnått minst 25 poäng, fingo deltaga.
Gillets tre pris erhöllo följande skyttar:
Arbetaren S. N. Hallgren i Fardhem för uppnådda 46 poäng första priset, bestående af en dubbelbössa; J. E. Johansson, Mölner i Klinte, för 45 poäng andra priset, ett remingtongevär, samt fanjunkare A. Pettersson, Stenkumla, för 41 poäng tredje priset, en jagtväska.
Löjtnant Karl Bratt erhöll för skjutna 46 poäng det ofvannämda extra priset, bestående af en s. k. express-studsare, af omkring 80 kronors värde, med tillhörande 50 patroner.
I lördags täflades af 71 skyttar om statens sju pris, hvarvid endast gevär af 1867 års modell eller förändringsmodell fingo användas. Skjutningen utfördes på fri hand på 600 fots afstånd med 5 skott mot tioringad tafla. Pris tilldelades följande skyttar:

Framlidne landshöfding v. Hohenhausens pris (15 kronor) vans af R. Sjögren från Sanda för skjutna 33 poäng.
Gillets medalj, som på ett tjugutal år ej kunnat utdelas, tillföll nu den skicklige skytten fanjunkare A. Pettersson, Stenkumla, för uppnådda 43 poäng.
Prisutdelningen ägde rum i lördags afton af militärbefälhafvaren öfverste Vv.
Hohenhausen, som äfven utdelade gillets tecken till de närvarande segerskyttarne.
Skjutningarne gynnades, isynnerhet på lördagen, af vacker väderlek och åsågos af en talrik allmänhet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *