Hushållningsgillena

började igår för första gången sina sammanträden med Endre och Dede tings distrikt, som det tycktes under stort intresse från deltagarnes sida och under ledning af hushållningssällskapets ordförande landshöfd. Poignant med sekr. Harald Gustafson som sekreterare.
Sedan frågan om gillets bildande med ja besvarats, genomgingos och antogos de förslagsvis uppgjorda stadgarne, hvarefter till ordförande inom gillet för ett år valdes direktör W. Gardell.
I fråga om fördelen af att få genom statens försorg anlagd en jernväg från Barlingbo station till Fårösund, uttalade gillet, att Barlingbo socken icke skulle ha sådan fördel, att den kunde väntas deltaga i de kostnader, som kunde ifrågasättas för upplåtande af jord, dessinhägnande och uppförande af stationshus, men att Ekeby socken kunde väntas få sådan fördel deraf; dock ansågs att stationshus ej skulle erfordras vid Röstäde, utan i stället anhaltstationer vid Röstäde och Ekeby kyrka.
Med afseende på ett af fabrikören P. A. Hellgren uppgjordt förslag att öfver hela Gotland genom alla socknar anlägga ett telefonnät, för hvilket kostnadsförslag upplästes, och som utföll med 12 öre på person under 20 års tid, hvarunder anläggningskostnaden amorteras, hvarefter hela telefonföreningen sjelf äger anläggningen, förklarade gillet sig anse en sådan anläggning önskvärd; och ansågs att hushållningssällskapet bäst kunde taga saken om hand för att få den genom k. m:ts befallningshafvande framställd till kommunerna.
Krigsministern har som bekant vändt sig till ortens riksdagsmän med af honom tilltänkt förslag till lindring i försvarsbördan för Gotland, så att i stället för nuvarande 31 årsklasser af beväring med 11 års exercis i tillsammans 66 dagar, skulle stadgas 20 årsklasser och öfnivg under 3 år med tillsammans 54 dagar, hvarjämte manskapet skulle lika med fastlandets förses med mat, kläder och husrum, men ej behöfva tjenstgöra utom ön. Gillet ansåg krigsministerns förslag godt och nyttigt och uttryckte om exercisåren såsom lämpligast att de förlades till 3 på hvarandra följande år; men beträffande rättighet för Gotlands beväring att ej kallas till tjenstgöring utom ön, ansågs en sådan ej lämplig; bjelpen i farans stund borde vara ömsesidig mellan öns och fastlandets befolkning. Bästa formen för befolkningens börande ansågs vara genom kommunalstämmoombud inför k. m:ts befallningsbafvande i närvaro af militärbefälhafvaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juni 1885
N:r 49.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *