Rättegångs- och Polissaker.

Olika domslut. Genom kontrakt af 16 September 1882 köpte grosshandlaren K. A. Frisk af bolaget Bröderna Bokström 27 halftunidor och 10 fjerdedels tunnor Gotlands fårkött till ett pris af 1,180 kr. Då kärlen innehöllo mindre kött till vigten än brukligt vore, sammanträffade hr Frisk i vittaens närvaro med ene delägaren i bolaget Bröderna Bokström, hvarvid köpeaftalet upphäfdes.
Stockholms rådhusrätt och Svea hofrätt dömde emellertid hr Frisk att betala köpeskillingen 1,130 kr. jämte ränta och rättegångskostnader.
Högsta domstolen har 26 dennes i allo upphäft detta domslut och befriat hr Frisk från krafvet.

Frånskilda hustrun Anna Fredrika Friberg stod vid Gotlands norra häradsrätt tilltalad, för det hon begått äktexskapsbrott och dömdes hon härför till 1 års fängelse, hvilket straff hon började undergå 24 Juli förlidet år.
Hon har nu anhållit att af nåd få den återstående strafftiden efterskänkt, men denna hennes anhållan har afslagits.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juni 1885
N:r 52.

Från sjön.

Skonerten Retzia, kapten Sandqvist, ankom 20 dennes till Travemüode.
Samma dag afgick »Två Bröder», Ahlström, från Warnemiinde till Klintehamn.
— Ångfartyget »Lybeck», kapten Paula son, hitkom i söndags middag och afgick härifrån på qvällen samma dag till Gefle.
Fartyget aflastade här 8 kolly styckegods från Lybeck och 100 säckar mjöl från Ystad. I last härifrån erhöll ångaren endast två kolly.
— Ångfartyget Aurora, hvilket i förra veckan strandade vid Färjestaden på Öland, har flottagits af bergningsångaren Poseidon och införts till Kalmar för att reparera.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juni 1885
N:r 52.

Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Frida Pettersson, Gotland; hr J. Gauffin Finland; fru Hallonberg, fröken Lindström Visby; Karolina Johansson, Albert Bondeson, skollärare A. Nilsson, Småland; fröken Vilhelmina Nilsson, Stockholm; Charlotta Andersson, Trollhättan; fru Karin Johansson, fröken Anna Israel, Vertmanland; pastor Henninon med’ son, Finland; fröken Ida Sedelius, Visby; landtbrukare Nils Jakobsson, Gotland; predikanten G. Johansson, Olaus Olsson, Visby; skollärare Pettersson, Roslagen; skollärare Svensson, Småland; fröken Ella v. Diben, Stockholm; fru Anna Persson, Landskrona; Karin Svensson, fröken Larsson, Skåne; fru Belfrage, Visby; fra Bergman, Stockholm; fröken Bångfelt, Norrland; grefve Vilhelm Liljecrantz, grefvinna . Eugenie Liljecrantz, Stockholm; hr K. A. Ström, Halland; J. A. Bengtsson, Vestergötland; brukspatron Persson, Vestmanland; fröken Augusta Björkander, fröken Johanna Larsson, Gotland; fröken Maria Sundström, landtbrukare Nordqvist, landtbrukare” Sundström, Lule; fru Henriks, Säfsjö; fröken Jeppson, Skåne; fröken Schröder, Gotland; urmakare Hellström, Östergötland; Hilda Andersson, Roslagen; hampmästare Vinberg, predikanten K. A. Johansson, Visby.
Summa 170.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juni 1885
N:r 52.

Lagfart

har hos Visby rådhusrätt under sistl. Maj månad beviljats å följande fastigheter:
Hus och tomt nr 16 i9:t Hansrotens tredje qvarter, sålda af slöjdskoleföreståndaren H. P. Pettersson till handlande F. G. Sandelius för tio tusen kronor;
hälften i hus och bygnader på stadsjordstomton nr 24 och 25 i Norderrotens tredje qvarter, såld af Augusta Altvegren till sjökapten K. O. Gardell för tre tusen kronor;
hus och byggnader på stadsjordstomten nr 64 1/2 i Strandrotens första qvarter, sålda af grosshandlare Axel Ekman till f. sjökapten J. E. Sellman för 25 tusen kronor;
hus och tomter nr 2, 3 och 20 i Norderrotens andra qvarter, värderade till 11,800 kronor och genom byte öfverlåtna af hemmansägare O. J. Pettersson till D. B. V:s sparbank;
hus och tomter nr 85 och 36 samt en del af tomten nr 41 i Klinterotens andra qvarter, öfverlåtna genom giftorätt och inbördes testamente af sterbbuset efter aflidua fra Emma Gardell till landskamrerare Gardell.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juni 1885
N:r 52.

Dödsfall.

Befälhafvaren å ångfartyget »Gotland» kapten J. J. Christiansson afled härstädes i förgår i en ålder af 48 år. Kapten Ch., född i Klinte, började sin sjömannabana vid 18 års ålder, då han inmönstrade å ett gotländskt segelfartyg. Tre år derefter hade han aflagt styrmans- och sjökaptensexamina. År 1867 antogs han såsom styrman & ångfartyget »Visby» i åogfartygsbolagets »Gotlands> tjenst, hvari han| qvarblef till sin död. Efter i Stockholm aflagd ångbåtsbefälhafvareexamen vardt han år 1873 befälhafvare å ångfartyget »Gotland», hvilken plats han på grund af sjuklighet ej skött innevarande seglationsår. Kapten Ch:s förr kraftiga helsa undergräfdes under de senare åren af ägghvitesjukdom, som sistl. vinter antog en allt mer svårartad karak: tär och nu orsakade hans död.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juni 1885
N:r 52.

I Gotlands länsfängelse

qvar sutto i dag sex män och sex qvinnor mot nio män och två qvinnor 31 sistl. Maj. Under innevarande månad hafva elfva män och fem qvinnor tillkommit samt fjorton män och en qvinna utskrifvits.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juni 1885
N:r 52.

Från Gotland

utvandrade till främmande verldsdel under sistl. Maj månad 44 personer; antalet utvandrare under årets fyra första månader utgjorde 39.
Från hela Sverige uppgick siffran under månaderna Januari—Maj till 9,004, den lägsta på de senare 5 åren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juni 1885
N:r 52.

Näktergalen

har äfven i år låtit höra sig i Garda, dock mera sparsamt och med svagare röst än förra året, möj ligen en följd af den kalla våren och de långt fram ihållande kalla nätterna. Folk hafva, liksom förra året, från skilda håll infunnit sig om aftnarna för att få höra honom, men många hafva upprepade gån ger fått återvända utan att hafva vunnit sin afsigt. I år har han äfven varit mera fredad för okynne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juni 1885
N:r 52.

Visby Arbetareförening

firade i söndags sin sedvanliga sommarfest med en utfärd på jernvägen till Etelhemsängen. Föreningens medlemmar med familjer samlades innanför söderport, derifrån de vid åttatiden tågade till jernvägsstationen under musik af nationalbeväriogens musikkår. Kl. 1/2 9 afgick tåget och framkom till Etelhem strax efter kl. 10. Sedan en påhelsning gjorts i de medhafda korgarne, tillkännagaf kyrkklockan att gudstjensten i Etelhems kyrka skulle börja, hvarför en stor del af deltagarne begåfvo sig dit. Efter gudstjenstens slut, kl. 2, framsattes bålar och de officiella talen börjades af en afdagens värdar, skomakarmästare Österberg som helsade deltagarne välkomna, hvarefter smedmästare Sandberg föreslog skålen för föreningén. Härefter vidtog en liflig dans i den af jernvägsbolaget i ängen uppförda nya danspaviljongen, hvilken tedde sig helt prydlig. Skada blott att dess dimensioner tycktes väl knapt tilltagna. Eftermiddagen tillbragtes angenämt med omväxlande tal, dans och le kar tillklockan började lida mot åtta och tågets hvisslingar manade till uppbrott. Strax efter åtta anträddes hemfärden och tåget anlände vid 1/2 10 tiden till Visby station, derifrån samtliga tågade under musik till södertorg. Sedan musiken spelat en psalmvers och ett lefve utbragts för Visby arbetareförening, spridde sig folkmassan, som det tycktes fullt belåten med sin dag. I utfärden deltogo något öfver 300 personer och som värdar för dagen tjenstgjorde skomakare Österberg, skräddare Enqvist och rättare Tofftén.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juni 1885
N:r 52.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 26 Juni, jakten Nanna, Kopaa, Dagerort, barlast.
Till Klinte: 21 Juni, jakten Två Bröder, Ahlström, Rostock, barlast; 23 Juni, Jakten Josefiva, Snöbobm, Femern, barlast; jakten Fyra Systrar, Löfberg, Sönderborg, barlast; galeasen Margareta, Nyman, Rostock, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 27 Juni, jakten Nanna, Kopaa, Burgsvik, barlast; skonerten S:t Olof, Lutteman, Katthammarsvik, barlast; 28 Juni, jakten Ina, Eskluond, Fårösund, bräder; 80 Juni, skonerten Adina, Danielsson, Åhus, slipers.
Från Klinte: 26 Juni, jakten Fyra Systrar, Löfberg, Simrishamn, kalk; briggen Amanda, Andersson, Cadiz, trävaror.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juni 1885
N:r 52.