Från landsbygden.

Att beväringsmönstringarne
på fastlandet ofta i tidningarne omtalats för sind Se är nogsamt bekant, men att fastlandets beväringar tyvärr ha sina gelikar äfven här på Gotland, derom vittna flere omständigheter vid de nu afslutade beväringsmönstringarne här, på ett sätt, som på fosterlandsvännen gör ett pinsamt intryck. Utom det att manskapet, det vill här säga den gotländska beväringen, sätter sig öfver ordning och skick, lemnar sin plats i ledet, dit de efter mycket bråk och besvär blifvit satte, när de behaga, oftast för att med en annan skojfrisk kamrat få bedrifva sitt ofog, och allt detta oaktadt högtidligen blifvit proklameradt, att då beväringsmanskspet är samladt i trupp och står under befäl, krigslagarne skola efterlefvas och tillämpas; hände det vid ett (kanske flere?) kompani, att efter mönstringens slut, då det ganska löst sammanknutna bandet vardt upplöst, manskapet uppträdde så oordentligt och ohyfsadt, att olrestaurationen, ja alla husets dörrar måste stängas för att få ett slut på oskicket. Sannolikt komma dess dörrar till ett annat år att hållas stängda hela mönstringsdagen, och väl vore det. — Att oväsendet med dertill hörande slagsmål fortsatts på en annan ölkrog, hör ock till samma bedröfliga historia, så mycket mer bedröfligt, som man emotsett, att den stigande upplysningen och de senare tiders nykterhetssträfvanden bort, man har derpå berättigade anspråk, visa sina frukter.
Till den

å Slite redd
hittills liggande kanonbåten »Skuld» har omkringliggande allmoge de senare söndagarne gjort utflygter och dervid blifvit behagligt öfverraskade af den förekommande artighet och välvilja, som kommit de besökande till del. Från och med schefen, den fräjdade nerdpolsfararen kapten Brusevitz, som genom sina goda egenskaper gjort sig älskad och aktad af alla, som med honom kommit i beröring, jämte öfrige officerare, till och med underbefäl och manskap hafva alla hvar i sin mån bidragit att göra besöket ombord angenämt, hvadan »Skuld», som i lördags afgick till Fårösund för att direkt ställa sig under amiral Virgins flagga i och för utöfvandet af exercis samt ersatts af kanonbåten »Alfbild», som ankom till Slite samma dag, önskas hjertligen välkommen åter.

Om krig
mellan de båda stormakterna skulle utbryta, torde en fiendtlig flotta mer än väl kunna fiona skydd och god ankarplats i Ronehamn och Burgsvik och till och med i Ljugarns hamn, ehuru den ligger mera utsatt för vissa vindar. Derför bör, under det man minerar hamnar på norr, de födra ej lemnas alldeles utan afseende.

Landstingsmannavalets
resultat är redan kändt. Eo af ortens störste possessionater jämte en hemmansägare ingick i stället för de all heder värde men kanske något till åren komne föregående representanterna, som denna gång föllo igenom, dock på få röster.

Rik afkomma.
Under blott åtta dagars tid blef en hemmansägare i Burs lyckliggjord med 19 unglam, 1 föl, 5 kalfvar, 2 suggor med hvardera 9 grisar, gås- och hönsungar och till sist fick bustrun tvillingar.

Krig i fred
har man kallat ett tumult med slagsmål, som efter slutad mönstring med Hemse kompani uppstod i Högby, dervid 8 personer sårades (4 rätt farligt i bufvadet) samt stockarna å 4 gevär afslogos m. m. dylikt i samma stil. De glada gossarne skulle väl öfva sig, menar man, ehuru öfningen blet något hårdhändt.
En 92-årig gumma upplifvade hos mig häromdagen

ett 1808 års minne
från Grötliogbo, då en dimmig dag på våren ryssarne landstego vid Slesvik i samma gocken och togo in vid Sles gård: huru allmän förskräckelse då intog allas sinnen och huru d. v. pastor Åkerman red ryssarna till möte med en hvit duk om venstra armen, men blef likafullt tillfåvgatagen och förd till Bodisko, som sedermera lät honom återfå friheten. Huru allmän bestörtning och frågning man och man emellan uppkom öfver kyrkklockan i Grötlingbo, som aldrig uppbörde att ringa, samt att Sle3- och Viges-karlarne hade före landstigvingen hört något buller och tänkte att något fartyg strandat, men i stället fått se en bataljon ryssar på stranden. Så landstego ryssarne ledsagade af, som det då påstods, ett par personer från Grötlingbo. I massor flydde sudergutarne Sn landet till der boende slägt, vänner och bekanta, derunder flere barn och hustrur blefvo af förskräckelsen sjuka.
Så långt gummans ord i korthet.

Våren
gör på land långsamt sitt inträde. Göken och svalan hafva anländt. De senaste frostnätterna hafva inverkat högst menligt på vårsädesbrodden, och fastän regn fallit, har detta efterföljts af alltför stark kyla.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Maj 1885
N:r 42.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *