Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Sjörättsmålet mellan kaptenerna Milla och Malgraw, befälhafvare å ångfartygen Xanto och Valuta, hvilka fartyg sistl. sommar sammanstötte utanför Gotlands ostkust, förekom i dag åter till behandling. Kapten Mills ombud, auditör Engström anhöll om minst en månads uppskof för att hans hufvadman måtte hinna besvara motpartens senaste vidlyftiga skriftliga antörande, Malgraws ombud v. häradshöfding Karl Herlitz medgaf yrkandet om uppskof endast under det vilkor, att ytterligare uppskof ej beviljades. Rätten uppsköt målet till 6 Juli, då Mills skulle vara beredd att slutligen ntföra sin talan vid äfventyr att ytterligare uppskof ej komme att beviljas.

För våld mot hvarandra å Adelsgatan dömdes ynglingarne Karl Fredrik Ekström till trettio och Johan Alfred Gardelius till tio kronors böter.

För öfverdådigt körande å allmän gata var jordägaren Karl Johansson vid Österby instämd. Svaranden genmälde, att hans hästar blifvit skrämda. För bevisnings förebringande erhöll åklagaren uppskof.

För groft sedlighetsbrott mot en åttaårig flicka har, såsom förut nämts, f. fältmusikanten Karl Johan Fedder åtalats, Ett förut hördt vittne har styrkt åtalet. I dag börda vittnen berättade en del för Fedder graverande omständigheter. Svaranden nekade dock fortfarande. Målets uppsköts,

Växelmål. Snickare J. N. Osterman och sakförare Stenmark voro instämda af tyska maskinfabriken »Augsburg» på grund af växelkraf för en boktryckeripress. Ingen af svarandena hade iakttagit inställelse. Rådhusrätten dömde dem att hvem af dem bäst gälda gitter genast vid tvång af utmätning till käranden utbetala fordrade beloppet 1,370 kronor jämte ränta.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Maj 1885
N:r 42.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *