En hälsofarlig begrafningfplats.

Kommunal- och hälsovårdsnämdens ordförande i Hangvar Axel Segerdahl har i skrifvelse till domkapitlet protesterat mot att Hangvars sockens kyrkogård beslutat att för kyrkogårdens utvidgning inköpa ett område af en intill nuvarande kyrkogården belägen åker. Klagandens bostad är belägen tätt intill den planerade nya kyrkogården, och därför anser klaganden, att om den tilltänkta utvidgningen kommer till stånd, vattenbrunnarna å hans gård blifva fördärfvade på grund af den starka lutning jorden har inåt gårdstomten. Klaganden anser, att det finnes jord, som ligger mera lämpligt till, och hvilken ur hälsovärdssynpunkt är bättre. Klagan den hemställer, att domkapitlet icke måtte tillstyrka det ifrågasatta jordområdet till begrafningsplats, och anser, att en eventuell, af läkare företagen undersökning kommer att visa, att klagomålen äro berättigade.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *