Om nya fyrars inrättande

å Stenkyrkehuk och Stora Karlsö, så snart ske kan, har länsstyrelsen gjort hemställan hos k. m:t.
Länsstyrelsen anför, bland annat, att den komité, som år 1877 afgifvit utlåtande och förslag rörande anbringandet af nya och förändring af redan befintliga hafs-, kust- och ledfyrar, mistsignalstationer och andra anstalter till sjöfartens främjande, hvilket förslag sedermera läri hufvudsakliga delar kommit till utförande, har bland 37 föreslagna säkerhetsanstalter upptagit dels en ny fyr & Stenkyrkehuk af 16 minuters lysvidd samt dels föreslagit det & Vestergarns utholme varande fyrtornets höjning och förseende med dioptrisk apparat, så att lysvidden blefye 16 minuter.
Lotsstyrelsens berättelse för år 1884 med dertill hörande karta visar, fortsätter länsstyrelsen, ej mindre att farvattnet öster och norr om Gotland är genom åtgärder, af hvilka några vidtagits under nämda år, väl försedt med anstalter af ofvan omförmälda slag, än äfven att i jämförelse med såväl Gotlands ostkust som rikets öfriga kuster ett motsatt förhållande eger rum å vestra kusten af Gotland. Uppenbart är emellertid att inrättande af den föreslagna fyren å Stenkyrkehuk skulle underlätta sjöfarten mellan Visby och huf: vudstaden och således i sin mån bidraga till en lycklig lösning af den på dagordningen stående, för Gotland ytterst vigtiga frågan om åstadkommande af regelbunden ångbåtstrafik vintertiden å nämda farled:
Hvad angår den ifråga satta höjningen af fyrtornet på Vestergarns utholme och förstärkande af fyrens lyskraft, anser länsstyrelsen, att dessa åtgärder visserligen i och för sig skulle vara till gagn för sjöfarten vester om södra delen af Gotland men likväl ingalunda göra till fylles, helst fyren i allt fall skulle för söder ifrån kommande, som framgå i östra delen af farvattnet, bortskymmas af Stora och Lilla Karlsö. I högre grad af behofvet påkalladt skulle efter upplysningar, som från flere håll kommit länsstyrelsen tillhanda, det vara, om en fyr inrättades på vestra udden af Stora Karlsö. En sådan fyr med lysvidd, som nådde inom lysvidden för fyren på Ölands norra udde, skulle vara af väseutligt gagn, bland annat för tillämnad vinterfart mellan Vestervik och Libau.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 September 1884
N:r 74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *