Å utmätningsauktion

inropades i lördags slagtäre P. A Strands fastighet nr 4 1/2 i S:t Hansrotens 3 qvarter, värderad till 1,800 kronor, af slagtare Odin för 1,100 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 September 1884
N:r 79.

Vid folkskollärareval

i Garda församling i lördags erhöll folkskollärarekandidaten Karl Qviberg från Hafdhem de flesta rösterna.
Medsökande voro folkskollärarne Oskar Rabe i Linneröd, Skåne, samt Oskar Jakobsson i Östergarn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 September 1884
N:r 79.

Uttärdade patent.

(Meddelande från Stockholms Patentbyrå) 26 September.
Nr 300 Bisson, August, 5 år å sätt att medels färgtryck kolörera genom fotografi eller på liknande väg framställda bilder.
Nr 301 Box, William Williams och Beadle, Francis John, 6 år å förbättringar af hästskor.
Nr 302 Charleville, Reinh,, 8 år å konstruktion af s. k. slutet uppsättningsmål för masugnar.
Nr 303 Daimler, G., 9 år å förbättringar af gas- och petroleumsmotor.
Nr 304 Dieckmann, George, 8 år å kolfvar till ång-, gas-, luft- och hydrauliska maskiner.
Nr 305 Ehlers, I. H., 9 år å maskin för formning at hufvudena på Joklipia söm,
Nr 306 Gray, Gorham, 7 år å förbättringar af telegraf- och telefontråd.
Nr 307 Howalt, Herm., 6 år å förbättringar af s, k. vattenståndsrör.
Nr 308 Hultén, L. K. 6 år å förbättringar i änordniogen af soplårar.
Nr 309 Jakobsen, H J., 8 år å förbättringar af Siemens kontinurliga glasvauneugn för gaseldning.
Nr 310 Jakobsson-Hallstein, K. G. A., 6 år 4 skurningsmaskin.
Nr 311 Johnstone, John Forsyth, 8 år å förbättringar af ge för torkning af affall af djarämnven, fisk och andra ämnen, hvilken apparat äfven är användbar för koncentrering af vätskor.
Nr 312 Kabhls, Herman, 5 år å medel att vid rappniug af tak fästa murbruket.
Nr 313 Kiesbye, K., ö år å förbättringar af bäktor till handskar och skodon.
Nr 314 Kothe,; Aug., 5 år å för fördrifvande af mögelsvamp och fukt afsedt preparat.
Nr 315 Laurell, P.:, 10 år å ångmudderverk.
Nr 316 Nedler, W. F., 10 år å registreringsapparat för offentliga åkdon.
Nr 317 Sasse, E., 7 år å konstruktion och anordning af hvad benämts brand-vattenverk för hästkraft.
Nr 318 von Wehrstedt, Alfred, Ritter Jurnitschek, och Petry, Frans Josef, 7 år å magasinsgevär.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 September 1884
N:r 79.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våld mot landtbrefbäraren Karlsson fäldes f. artilleristen Oskar Henriksson till tio kronors böter, hvarjämte han för uteblifvande från rätten samt i vittnesersättningar ålades ntgifva 12 kronor 50 öre.

I barnuppfostringsmålet mellan ogifta Karolina Nilsson och sjömannen Johan Åberg föll igår dom, Käromålet kunde ej bifallas, enär svaranden ej kunnat förebringa någon bevisning.

För stöld af 90 kronor från en sofvande karl å Djurgården har kakelugnsmakaregesällen J. E. Carlqvist, född 1848 här i Visby, af Stockholms rådhusrätt dömts till straffarbete i ett år och fyra månader samt fyra års vanfräjd utöfver strafftiden. Carlqvist, som förut varit straffad för andra resan stöld, sökte nu undgå straff genom att påstå, att han led af fyllerigalenskap.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 September 1884
N:r 79.

Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Gotland» 27 Sept. kapten Hedenblad, löjtnant von Corsvant, hr eng Rehnberg, Romin, . Pettersson, Sandahl; fruarna Johansson Moberg. — Med »Visby» 29 September löjtnant Sahlin, Hefr Axelssony Andersson, Nilsson, Ahlstedt, Byström; fruarna ”Bäckman Hansén. — Med »Gotland» 30 September fru Johansson, fröknarna Tomsson, Nylin.

Från Kalmar: med »Tjelvar» 28 September, fabrikör Hellgren, källarmästäre Smedman, hrr Westdahl, Nilsson, Sjöstedt, Jonsson, Romin, Geliv, Pettersson, Jönsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 September 1884
N:r 79.

Lamsamlingen i Sudret.

Snart ha vi sudergutar en extra högtid — om jag så får uttrycka mig — i annalkande; nämligen den härstädes vid Mikaelitiden vanliga lamsamlingen, som försiggår 2 Okt. hvarje år, såvida ej helgdag då inträffar, då den flyttas till följande söcknedag.
Till denna dag vill gerna hvar och en efter råd och lägenhet hafva det litet stiligt både med det ena och det andra,både med mat och dryck, så att ankommande vänner och grannar, ja äfven de från många håll tillströmmande lamköparne, både slägt och bekanta rikligen kunna trakteras och i fullt mått njuta af detta lifvets goda. Men nu till sjelfva samlingen och huru dermed tillgår!
Bittida om morgonen begifva sig traktens män och stundom äfven en del af det täcka könet åstad, många af de först nämda till häst, de öfriga till fots, ut på fårens – betesplats de s. k. Alfvaren (vidlyftiga utmarker) för att börja drefvet. Ett så vidsträckt omfång som möjligt intages nu, och ett hetsande och jagande begynner, som skrämmer både lam och äfven harar på flykten. Lammen metas ou åt hemmet, till den gård, der den s. k. »Stian» är belägen, der alla får instängas, och drefvet fortsättes i en annan trakt eller till dess att alla får blifvit hemförda till estian och der iastängda. Nu bjuder man hvarandra på litet förtäring, och nu anlända köparne till samlingsplatsen och börja att köpslå och resonnera bäst de kunna. Högst löjligt är det att se huru t. ex. en lamköpare fattar tag inågon af de till salu varande bockarne och hållande honom ifrån marken utropar: »Denna väger väl ett pund, hvad kostar han»? Men i stället att svara fattar lamegaren den oskyldiga bocken och utbrister med säkerhet: »Haltannä pund de slar han de’»!
och så blir det ett resonnerande utan ända, tills ändtligen öfverenskommelse träffas och köpet uppgöres. Ofta händer att flere köpare på en gång råka attförälska sig i någon »dugtig ungbagge»; alla vilja hafva den feta steken, hvaraf följer att djuret går till oerhördt högt pris, hvaråt lammens egare skrattar i mjugg och under tiden bjuder på »köpskål», för att såmedels uppfriska köplusten hos de stackars köparne. Ändtligen har hvar och en köpare fått så många han vill i sin ego; han börjar nu att lassa på de arma kräken, som oftast få färdas långa vägar hårdt bundna och tätt sammanpackade. Medan allt detta pågår, klippas moderlammen (de unga klippas vanligen 4 Sept.) för att åter kunna utsläppas på betet, Så är denna för somliga personer så efterlängtade dag förliden och Mikaelisamlingen afslutad för året.
Fåren äro i allmänhet småväxta, men duktigt feta, så att köparne sällan göra någon nämnvärd förlust. Efterhand dock som hvar och en inhägnar sin mark, blifver samlingen af lammen, drefmanskapet och lustigheterna allt glesare, så att i en framtid denna gammaldags festlighet torde varda blott — en saga.
—n.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 September 1884
N:r 79.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 26 September, briggen Elvira, Sjögren, Sunderland, stenkol.
Till Klinte: 22 September, jakten Fire Söstre, Löfberg, Korsör, barlast; skonerten Fritiof, Vessman, Tyskland, barlast. 24 September, skonerten Fru Lona, Nyman, Kiel, barlast; 27 September, skonerten Lina, Linjetiqvist; Rostock, barlast; skoverten Laura, Söderström, Neustadt, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 28 September; ångfartyget Arla, Otelmark, Stockholm, spanmål.
Från Klinte: 27 September, skonerte n Fritiof, Vessman, Apenrade, trävaror.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 September 1884
N:r 79.

Förloradt.

En necessaire, innehållande en rakknif, ett par hvita handskar m. m., borttappades lördagen 13:de September mellan jernvägsstationen och ångbåten. Tillvaratagaren torde inlemna densamma å Gotlands Allehandas annonskontor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 September 1884
N:r 79.

Från sjön.

Strandat har i Karlshamn hemmahörande skonerten Heimdal, kapt. Fr Svensson, i finska vattnen, på resa från Uleåborg till England, och tros bli vrak. Den varför 15 tusen kr. assurerad i Ocean.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 September 1884
N:r 79.