Ur dagens post. Kriget.

Uthungringsförsöken.
De neutrala länderna få sitta emellan.

Franske marinministern Augagneur har uttalat den meningen, att hvarken Tyskland eller Österrike-Ungern kunna reda sig utan tillförsel af jordbruksprodukter och råvaror för industrien. Man hoppas därför kunna tillfoga dessa länder för hvarje dag ökade lidanden svårigheter genom att blockera dem. Detta ekonomiska krig är lika viktigt som det militära. och ententemakterna betrakta sina flottor såsom »sina bästa hjälpare för att triumfera i kriget».
»Tyskland har sökt anlita de neutrala länderna för att komma ur dessa svårigheter», yttrade ministern. »Efter att strax vid fientligheternas utbrott ha försäkrat sig om de neutrala ländernas överskott af derasegna förbrukningsartiklar, söker Tyskland nu att lösa uppgiften genom mäklare och kommissionärer. Varor, som äro bestämda till Tyskland, skickas icke direkt, utan till en eller annan neutral hamn under neutral etikett, och därifrån gå de, så i all tysthet vidare till Tyskland. Det är emot denna trafik, som de allierade måste rikta hela sin uppmärksamhet. Våra kryssare såväl i Kanalen som i Medelhafvet ha först och främst till uppgift att undersöka de neutrala fartygen och förvissa sig om att de icke medföra frakter för Tysklands räkning.
Det råder intet tvifvel om, att de neutrala skola lida mycket genom en dylik kontroll, men vi hoppas, att det skall lyckas vår diplomati att öfvertyga dem om nödvändigheten af att stanna en trafik, som vi på intet satt kunna tolerera.»
Meningen tyckas alltså vara att öka svårigheterna för den neutrala sjöfarten.

Kampen i Eisass.
Till Times telegraferas från Paris, att tyskarna utrymt Cernay i Elsass, enär fransmannens artillerield gjort det omöjligt för dem att hålls denna plats.

Brittiska armés förluster.
Till midten af december uppgingo brittiska arméns förluster i officerare till 3,871.
Bland de stupade officerarna befinna sir 8 generaler, 29 öfverstar, 103 öfverstelöjtnanter och majorer, 356 kaptener och ryttmästare samt 637 löjtnanter och underlöjtnanter.
Sårade äro 7 generaler, 66 öfverstar, 183 öfverstelöjtnanter och majorer, 619 kaptener och 1,350 subalternofficerare.
Saknade eller tillfångatagna äro 13 öfverstar, 36 öfverstelöjtnanter och majorer, 148 kaptener och 316 subalternofficerare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *