Tyskarna framför Warschau.

Tidningen Nova Ref orma i Krakau omtalar, att tyska och österrikiska trupper numera trots det dåliga vädret framträngt ända på stridsafstånd från de yttre forten kring Warschau. Stadens befolkning flyr i massor i riktning mot Bialystok.
Man är i österrikiska högkvarteret af den meningen att ryssarna efter utrymmandet af Radom befinna sig i något kritiskt läge.
Petersburgstidningen Utro ruski omtalar att tyskarna underkastat staden Lutomiersk vid Lodz en stark beskjutning, som varade i nio timmar och ödelade 4/5 af hela staden.

— Två engelska flygare vid Suezkanalen ha nedskjutits af turkiska trupper. Engelsmännen måste söder om Suezkanalen vika tillbaka för turkisk öfvermakt.
— Tidningen Corriere della Sera i Milano har från Paris erfarit, att militärkommandot utfärdat nya föreskrifter för det fall, att Zeappelinare skulle göra en påhälsning i den franska hufvadstaden. Om ett flygskepp blir synligt, varskos befolkningen genom trumpetsignaler, och är det på natten måste alla ljus släckas, när signalerna juda. Invånarna skola skyndsammast fly undan in i husen och få ej komma fram förrän nya signaler förkunna att faran är öfver.
— Den mycket spridda syditalienska tidningen Mattino skrifver om den ställning, Italien skall intaga till världskriget: Efter Frankrikes, Englands och Rysslands underkufvande på kontinenten skall det ögonblick vara kommet, då Italien måste gripa in, och det genom ett kolonialkrig, hvilkat icke strider mot talkstämningen på samma sätt, som deltagandet i kontinentalkriget. Italians ingripande i sjökriget skulle hafva till följd det skyndsamma bortdragandet af den engelska och franska Medelhafsflottan till Biserta, Toulon och Gibraltar, så att Italienarna blefvo herrar öfver Medelhafvet. Ingenting vore löjligara än Italiens ångest för bombardemang af sina kuster.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *