Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
För försummad vägunderhållning stodo föjande personer tilltalade af ederbörande åklagare:
C. Lindgren Annexen i Hejdeby, J. P. Malt Endre, J. O. Pettersson Mangsarfve Ekeby, Emil Lindström Etebols, C. G. Nylander, L. M. Strid Lummelunda, C. J. Liljenfeldt, K. Andersson, Th. Jacobsson, Gottfrid Nylander, A. Törn, G. O. Thorell, G. Gahnberg, Elis Hultenheim alla från Martebo, Josef Pettersson, Alfred Hansén och Josef Stengård i Barlingbo, Olof Hägg och J. Wallin i Bro, fanjunkare P. Nilsson Martebo, J. Stenström, Alleqvia, J. Gahnström och J. O. Höggren Martebo samt Skäggs A.-B.
Arrendator Stenström hade icke iakttagit inställelse, hvilket renderade honom 10 kronors böter. Samtliga öfriga instälde sig personligen eller genom ombud och erkände förseelserna.
Förenämde J. O. Höggren var nog tilltagsen att inför rätten förklara, att åklagaren varit partisk vid uttagandet af stämningarna, enär en del andra personer bort stämmas för samma sak, hvarför åkl. yrkade ansvar på honom för missfirmelse.
Skäggs A.-B. genom förvaltare Holmqvist yrkade på frikännande af den gården beröfvats fem par hästar och ett tiotal arbetare, hvarigenom svar. icke medhunnit att fullgöra sin skyldighet. Åklag. bestred allt afseende vid invändningen.
Vid invändningen.
Utslag meddelas i samtliga målen 15 februari.

För misshandel mot sin hustru stod arb. Johan Dahlström i Ekeby tilltalad. Inför rätten instälde sig såväl målsägaren, hustru D. som åklag. och svar. Vid rättsskranket syntes emellertid hustrun ångra sin angifvelse mot mannen, hvilken bedyrade att han djupt ångrade sin förseelse och lofade bot och bättring, hvarför ansvarsyrkandena återtogos af såväl målsägaren som åklagaren och målet afskrefs.

För olofligt afvikande ur lagstadd tjänst stod arb. J. Kollberg, Åby i Bro, tilltalad.
Han hade af Skäggs aktiebolag genom dess förvaltare mottagit städja, därvid Kollberg omtalat, att han förut var stadd hos en landtbrukare Hallberg i Bro, men att han genast skulle återlämna städjan till denne. K. ankom till Skäggs 1 nov., men afvek den 11 i samma månad. K:s version af saken var den, att han från början upplyst förvaltaren om att han vore stadd på annat håll men att han på förvaltarens inrådan ändock mottagit tjänst hos Skäggs A.-B. Åklag. vidhöll sitt ansvarsyrkande och öfverlämnade målet.
Utslag afkunnas 15 februari.

Vängeprocesserna, uppskjutna till detta sammanträde, i hvilka f. nämdemannen Joh. Jakobsson i Kyrkljufes yrkat ansvar å flera personer, behandlades åter.
Hälftenbrukaren J. Johansson i Hägvalds var åtalad för att han skulle tillgripit 1 ¼ kast furuved och fyra vändt, att han som arrendator användt veden för gårdens behof. Kär. hade nu intet nytt att anföra till styrkande af sitt påstående men öfverlämnade målet och yrkade ansvar jämte utbekommande af ersättning jämte utbekommande af ersättning för kostnader i målet. Svar. å sin sida yrkade ansvar för obefogad rättegång och ersättning för sina kostnader.
Utslag 15 mars.

I målet mot Maria Högström och Axel Kalmin angående yrkande om ansvar för att svar:na skulle lockat kärandens tjästefolk att lämna sitt arbete hos kär. samt att de för öfrigt fält förklenande omdömen om kär., kunde denne ej prestera den ringaste bevisning för sina påståenden. Målet öfverlämnades, hvarvid båda parterna hade samma ansvarsyrkande som i förra målet.
Utslag 15 mars.

Maskinisten Karl Bergvall, som tilltalats af förenämde kär. för utspridande af ett rykte, att kär. skulle ha försökt att locka en fa sina arrendator att lämna ifrån sig sitt arrendekontrakt, bestred fortfarande allt afseende vid stämningspåståendena och yrkade i stället själf ansvar för obefogad rättegång och ersättning för sina kostnader i målet. Kär. hade ej heller i detta mål någon bevisning att förebringa, men yrkade ändock bifall till käromålet.
Utslag 15 mars.

Ett nytt mål tillkom nu, anhängiggjordt af samma kärande, mot landtbrukaren Henrik Adman i Halla, hvilken liksom den i förra målet omnämde svar. skulle ha utspridt rykte om att kär. skulle ha försökt locka af en af arrendatorerna hans arrendekontrakt. Svar. genmälte, att han visserligen hört talas om saken, men förnekade att han själf gifvit spridning åt ryktet. Äfven i detta mål framstäldes ansvars- och ersättningsyrkanden från båda parterna.
Utslag 15 mars.

Skilnad på ett år till säng och säte yrkades af landtbrukaren Josef Vestergård i Lummelunda mellan honom och hans hustru. Sigrid Maria Lovisa hvilken lämnat hemmet. Hustrun iakttog ej inställelse, hvilket kostade henne 10 kronors böter och vites föreläggande till dubbla beloppet att till februarisammanträdet inställa sig och svara i målet.

I ärekränkningsmålet emellan f. fanjunkaren J. Engvall i Lummelunda och skolläraresonen Vilhelm Johansson, däri vittnen hörts, som delvis styrkt åtalet, hade svar. id förra rättegångstillfället ingifvit attester, af hvilka syntes framgå, att ett omvittnadt intyg, utgivet af kyrkoherden G. Reuser, ej existerade i verkligheten. Nu ingafs af kär.-ombudet sagda intyg i afskrift, men svar.-ombudet ville ej vitsorda afskriftens giltighet, hvarför kär. erhöll uppskof till 16 mars för att förete originalet.
På grund af vägran att ikläda sig uniform vid inkallelse till krigstjänstgöring dömdes i lördags häktade förre baptistpastorn Albert Wickman af krigsrätt till två månaders fängelse, hvarefter han tills vidare försattes på fri fot. Wickman har förklarat, att han ämnar öfverklaga domen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *