Från landsbygden.

Hejdeby, 18 jan.
Ett trefligt slädparti, som gynnades af det bästa väder, var anordnadt här 13 d:s Vid ½ 2-tiden möttes man hos landtbrukarn H. Klingvall i Tibbles, hvarefter färden stäldes i 13 skjutsar genom Fole till Krampebro och därifrån genom Ekeby förbi Ekeby kyrka och Röstäde. Färden fortsattes så genom Endre förbi Allekvia och Hejdeby kyrka tillbaka till Tibbles. Där väntade ett väldukadt kaffebord.
Under kvällens lopp rådde skämt och glam, och musik utfördes på fiol och orgel och en del sånger sjöngos. Efter intagen supé gick så enhvar till sitt på det högsta nöjd med sin dag.
Deltagare.

Bro, 19 jan.
Ett trefligt slädparti var anordnadt här i söndags. Kl. 1 samlades vid Duss sexton fullsatta slädar, hvilka efter den akademiska kvarten anträdde färden genom Fole och Lokrume tillbaka till Bro och genom samlingsplatsens vackra allé fram till stora ingången. Hemkomma dit blefo vi alla så hjärtligt mottagna och bjudna på varmt rykande kaffe, som väl sällan smakat så godt. När detta var afskildt började spelmännen ”stämma” och efter en hvirflande skaffarepolska var dansen i full gång, ibland utbytt mot lekar och ibland afbruten af förfriskningar samt en härlig supé. Så gick tiden omväxlande ända in på småtimmarna, och att glädjen och belåtenheten var stor, det syntes på alla. Ja tack skall ni ha alla värdfolk som arrangörer.
Deltagare.

Linde 19 jan.
Linde friförsamling höll 13 dennes årsmöte, som inleddes af predikant Karl Haverman med en kort betraktelse öfver 1 Sam. 7:12.
Af revisionsberättelsen framgick, att inkomster och utgifter under år 1914 balanserat på en summa af kr. 1,245:48. Medlemsantalet utgjorde vid årsskftet 65. Styrelse- och revisorsval anstäldes, och till ordförande i ungdomsföreningen aldes Kr. Niklasson, som också omvaldes till söndagsskoleföreståndare. Öfriga söndagsskollärare blefvo också omvalda.

Follingbo, 19 jan.
Från Dede hushållningsgille sammanträde är att anteckna, att till ledamot af bestyrelsen för tre år utsågs J. Möllerström, Möllbjers, och till suppleant H. Wiman, Vellarfve i Roma.
På förslag till ordförande occh vice ordförande uppsattes Johannes Endrell Bäcks i Akebäck Hj. Johansson, Stenstu i Björke, och Nathanael Stengård Sylfaste.
Till ledamot i nämden för premiering af mindre jordbruk, nöt och får valdes Hj. Engström, Busarfve i Roma, med Herman Österberg, Bottängen i Roma, som supplant.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *