Delegare i Gotlands enskilda bank

hade d. 20 mars bolagsstämma, då decharge lemnades styrelsen för dess förvaltning under senaste revisionsåret. Bolagsstämman biföll styrelsens af revisorerna tillstyrkta förslag, att den behållna årsvinsten 108,486 rdr 10 öre sålunda disponeras att 5 proc. deraf 5,424: 31 afsättas till reservfonden, att till framtida disposition afsättas 1,211:79 samt att återstoden 101,850 rdr, utgörande 10 proc. af grundfondsbeloppet, till lottegarne utdelas. Äfven
af revisorerna tillstyrkta förslag om förhöjning i löneanslaget åt bankens verkställande direktör och tjenstemän, åt den förre med 600 rdr och åt de senere med 900 rdr till lika fördelning dem emellan. — Till ledamöter i styrelsen återvaldes hrr L. Jacobsson, R. W. Molér, A. Kyllander och L. N. Åkerman; till revisorer: hrr S. Engström, C. L. Ekman och P. Larsson L:a Fole; till revisorssuppleanter: hrr A. M. Eneman, J. O. Hederstedt och J. N. Wiman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 April 1874
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *