Gotlands läns Hushållningssällskap

kallas härmed till ordinarie sammankomst å sällskapets högtidsdag fredagen den 27 Januari kl. 11 f. m. i Hypoteksföreningens hus, för behandlande af hufvudsakligen följande ärenden:
Val af ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare för en tid af 3 år.
Val af ledamöter af Förvaltningsutskottet, nämligen:
för 4 år: två ledamöter efter afgående hrr frih. E. von Vegesack och C. W. Gardell,
för 2 år: en ledamot ihr E. Leijers ställe,
för 1 år: en ledamot i hr G. Kolmodins ställe, som uppdraget sig afsagt.
Val af en ledamot af styrelsen för landtbruksskolan för 5 år, ofter afgående hr O. R. Kahlström; samt af en suppleant i samma styrelse, för 5 år, efter afgående hr J. N. Wiman.
Val af två revisorer och en revisorssuppleant för granskning af sä!lskapets räkenskaper och förvaltning m. m. under år 1881;
samt af två revisorer och en revisorssuppleant för granskning af landtbruksskolans förvaltning under år 1882.
Väckta förslag:
af Landtbruksakademiens Förvaltningskomité m. fl. om bildande af fröodlingsföreningar och om anordnande af frökontroll ;
af hr E. Schoug om prisbelönande af ladugårdar;
af hr H. Gustafson om befrämjande af underdikning;
af hr E. Schoug om förvärfvande af skoglösa marker för skogsodling ;
af hr grefve R. Horn om prisbelöningar för lämpligt ordnad skogshushållning och för trädgårdsanläggning;
af hr C. Een om anställands af tobaksodlingsförsök & landtbruksskolan och anslag dertill;
af hr grefve R. Horn om anslag för 1882 af 3,000 kr. till kostnader för utsädes anskaffande.
Fastställande af sällskapets stat för året; dervid förekomma anslag till agronomiska förrättningar (2,000 kr.), agrikulturkemists aflönande, landtbruksmöte, trädgårdsmästarebiträde, m. m.

Förvaltningsutskottet
kallas att sammanträda till beredande af förestående ärenden tisdagen den 24 Januari kl. 11 f. m. å Landskansliet.
Visby den 12 Januari 1882.
RUD. HORN.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Januari 1882
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *