Från Hemse

skrifves till Gotlands Allehanda:
Att svmliga af insekterna nämligen de af dem, som icke funnit tillfälle att sörja för sitt förnämsta och till och med enda mäl — slägtets bestånd, lefva längre än den stora mängden af denna djurgrupp och äfven komma att öfvervintra, är ju i allmänhet en känd sak, liksom också att de fleste af insekterna öfvervintra under form af ägg och puppor, få såsom larfver. Hvad som icke hör till den alldagliga iakttagelsen är, för så vidt jag funnit, att de större af dem såsom den vanliga Tordyfveln (Scarabreus stercorarius) helt lifaktigt befinnes promenera omkring på landsvägen i och för sina vanliga urdersökningar 27 December. Så var dock i tisdags förhållandet. Termometern visade visserligen 7 graders värme men solen var hela dagen dold bakom molnen.
Då man tog upp kräket i handen, gjordedet några slag hit och dit, hvarefter det helt morskt flygande gjorde tre, fyra slag omkring mig tillkännagifvande sitt vanliga.surrande; derefter försvann han i fjerran. Företeelsen är högst egendomlig, alldenstund vi flere gånger haft rätt hvast ända 8 till 9 grader kallt, om jag minnes rätt i början af November. För öfrigt är just intet att meddela utom det att Fosterländska föreningen i Gotl. södra härad under ledning af riksdags mannen doktor A. Lyth såsom ordförande hade sammanträde på Burge 27 dennes på e m. Etter ett längre och sakrikt anförande af ordföranden angående föreningens ändamål och verksamhet anstäldes de enligt stadgarne föreskrifna valen af revisorer och ledamöter i styrelsen, och beslöts enhälligt, att föreningen, som under några år i följd af väckt förslag om ordnande af en fosterlandsförening för hela länet iakttagit en afvaktande ställning, nu åter skulle mer energiskt arbeta för förverkligande af sitt föresatta mål. Sedan mötet afslutats, fortsattes en del af qvällen under sång och samspråk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 December 1881
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *