Från sjön.

Skeppet Göran, kapten Pettersson, anlände 26 dennes till Hull.
— I Figeholm hemmahörande skonerten Minna, kapten Söderling, strandade i söndags vid Thyborön på resa från England till Sverige med last af kol och tackjern, skrifves från Köbenhavn. Besättningen, fem man, har med undantag af styrmannen drunknat. Fartyget, som är fullständigt vrak, var till största delen försäkradt i Sveriges allmänna sjöförsäkringsbolag.
— Sjöfarten på Vestervik fortgår ännu och förefinnes ej en:enda isbit i vikar och skärgård. Julafton inkom till Vestervik skonerten Dyring med last af kol och kox från Verkebäck, hvarifrån norska Skeppet Argo afgick juldagen med trälast till West Hartlepool. För öfrigt låg tyska skonerten Henriette i onsdags segelklar i Vestervik med last af trävaror till Nakskow.
— Stettiner-Lloyd-ångaren Kätie, denna linies första och hittills enda ångfartyg, afgick 18 November från Newyork till Stettin med full last, som representerade ett värde af 2 millioner tyska mark; men ehuru Kätie annars plägade tillryggalägga kosan på 14 till 15 dagar, saknade rederiet ännu efter 25 dagars förlopp alla underrättelser om fartyget. Om bord befann sig en besättning om 60 man och derjämte 15 passagerare. Kitie hade 1,100 tons kol ombord, så att åtminstone ej brist på denna vara kunnat förorsaka dröjsmålet. Emellertid hafva enligt alla underrättelser under senaste tiden så våldsamma stormar rasat på Atlantiska oceanen, att man tyvärr måste frukta att äfven denna ståtliga, solida ångare med både menniskor och last blifvit vågornas rof.
— Fockmast, skorsten och en del af däcket å i Öresnud strandade engelska ångaren Highbury hafva flutit i land i närheten af Malmö.
— Etter åtta dagars svår resa från Stockhelm ankom julafton till Sundsvall bogserångaren Färdig. Ett medfördt kolfartyg måste qvarlemnas i Arnösundet.
— Ångfartyget Värmland, kapten Nilsson, har, stadt på resa från Riga till Köbenhavn med last af råg, annandag jul strandat å Majö ref nära Kristianopel och der sprungit hårdt läck. Enär VSV storm vid tillfället var rådande, slogs fartyget af grund och har sedan sjunkit på 8 famnars vatten. Ett af bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg har afgått till olycksstället för att undersöka om något af firtygets inventarier eller last skulle kunna räddas; men i följd af storm har ännu ingenting kunnat uträttas.
— I Helsingborg hemmahörande barkskeppet Elisa, kapten Nilsson, har på resa från Helsingfors till Grimsby med last af plankor strandat vid Mablethorpe (Englands ostkust) och måst kapa masterna. Fartyget har nu släpats af grundet och inbogserats till Grimsby.
— Briggen »Tetis», kapten Stokkedal, hemma i Arendal, på resa från hemorten till London med trälast, har på grund af läcka blifvit öfvergifven i Nordsjön. Manskapet bergades och landsattes i Fredrikshavn i måndags af skonerten »Gjertrud» från Marstal.
— Då briggen »Skåne», kapten Andersson, hemma i Nynuamn, 28 sistl. Nov. befann sig ungefär midt i Nordsjön på resa från Newcastle till Ystad med stenkolslast, öfverfölls fartyget af en orkanartad sydveststorm, hvarvid kl. 2 på morgonen en svår sjö bröt alldeles öfver fartyget, bastingeringen bortfördes och kajutan, som fyldes med vatten, ramponerades, Med samma sjö gick beklagligen lättmatrosen Jönsson, hemma i Nyhamn, öfverbord utan att kunna räddas. Fartyget har sedan lyckligen ankommit till destinationsorten.
— I Örnsköldsvik hemmahörande skeppet Tripolia, kapten K. A. Wollf, son tillf. kronofogden i Gotlands södra fögderi, strandade såsom förut omnämts vid Ouddorp å holländska kusten 18 dennes. Om nämda skeppsbrott hafva nu följande underrättelser ingått från en af besättningen: Skeppet, som med trälast var på resa söderut, ötverfölls utanför Englands södra kust af orkanlik storm. Fartyget började öfvertaga svåra brottsjöar, hvarvid det gaf sig och nästan ögonblickligen fyldes med vatten. Kajuta, skans och hytter sönderslogos med allt hvad deruti var. Befälhafvaren försökte då att få skeppet att falla undan vinden och följa med vind och sjö, hyilket slutligen lyckades. Däcklasten började nu gå från bord, och vi måste vara behjelpliga dermed för att i någon mån lätta skeppet. Vinden drog sig sedermera till vestlig.
Natten tillbragtes under svår storm, regn och ötverbrytande sjö. I dagningen följande morgon fingo vi land i sigte, hvilket var holländska kusten. Då fartyget öppnat sig och låg redlöst med alla segel sönderblåsta med undantag af öfre förmärsseglet, beslöts att göra loss detta för att tå skeppet att ligga från vinden samt sätta det på land för att rädda lif och last. Strax efter sedan detta var gjordt törnade skeppet, och det slogs af sjön efter hand i stycken. Vi qvarlågo på vraket tills vi bortspolades från sista stycket deraf, som utgjordes af bergholtet mellan för- och storriggen. Fem man af besättningen drunknade; vi öfrige kommo i nästan sanslöst tillstånd j land på plaukor, Flere hundra personer stodo på stranden som åskådare, men kunde ej lemna oss någon hjelp. I stället stulo de från oss det af våra tillhörigheter, som kom iland.
Af besättningen, som bestod af tio man, drunknade fem matroser. Fartyget, som tillhörde sågverksegaren Fahlgren, var bygdt i S:t Malo år 1855 af ek och furu.
— Sju fartyg dels ankommv till och dels afgingo från Oskarshamn under julveckan.
— I Oskarshamn hemmahörande skonerten »Vivian», kapten Thode, förliste i tisdags utanför Hassle på Bornholm, Besättningen räddades.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 December 1881
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *