A. S. Frykman.

Efter långvarigt lidande afled igår i sitt hem härstädes apotekaren Adolf Sigfrid Frykman 65 år gammal.
Frykman, som var bördig från Lidköping (föräldrarna voro med. d:r G. Frykman och hans maka, född Lindorm) blef farmacia kandidat i dec. 1867 och aflade apotekareexamen i Stockholm 23 maj 1874 samt erhöll, efter tjänstgöring på ett flertal apotek i olika trakter af riket, personliga privilegiet å apoteket i Hemse 1894 och blef samtidigt innehafvare af medikamentsförrådet i Klintehamn.
Många år blef det emellertid icke Frykman förunnadt att själf handhafva skötseln af sina apotek. Redan 1903 – om vi icke missminna oss – måste han för tilltagande sjuklighet öfverlämna apoteket jämte medikamentförrådet å af medicinalstyrelsen förordnad arrendator, och alltjämt sedan har apoteket varit utarrenderadt, medan Frykman själf med familj varit bosatt här i Visby. Vid sin bortgång sörjes den vänsälle mannen närmast af maka, född Procopée, och tvänne döttrar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 januari 1915
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *