Södra häradsrätten

Junisammanträdet.
Att med edgång fria sig från att hatvi huggit skog, tillhörig arbetaren Johan Pettersson, Alstäde i Fröjel, har hemmansegaren Karl Odin, Korpe, blifvit ådömd: Odin aflade nu eden. . Utslag faller 15 Juli.

I konkurs försattes P. A, Karlsson, Övide i Eskelhem och utsattes inställelsedag till 7 nästk. Augusti. Mannen lär redan hafva afrest till Amerika.

Arrendemålet mellan kapten Sommar och rävtaren A. Karlsson, Klintebys, hvarom förut nämts, anmäldes af hr Sommar såsom förlikt och afskrefs.

Återvinning åt konkursbo. Sysslomännen i rymde husbonden Johan Vimans, Ekeby i Eskelhem, konkurs, hade instämt husbonden Karl Andersson, Unghanse i Eskelhem, med yrkande, att Andersson, som i Visby sålt säd, tillhörig Viman, sedan konkursen ansetts hafva börjat, måtte åläggas ersätta konkursboet för den sålda sädan. Huwt vittne intygade nu, att andersson lemnat de för säden erhållna penHingarne till Viman. Kärandena framstälde, om A. ville atlägga ed för att fria sig från målet. Anderason förklarade sig villig härtill samt aflade eden. Utslag 15 Juli.
— Sysslomännen i Tomas Hallgrens konkurs hade vid Aprilsammanträdet instämt handlanden Johan Bokström i Hemse med yrkande, att ett mellan Hallgren och Bokström ingånget köp måtte återgå, enär köpet egentligen vore en lösegendomsliqvid för en Hallgrens skuld till Bokström. Svaranden genmälde nu, att han vid köpet ej ansett Hallgrens ställning vara så usel, att lösegendom var ett vanligt betalningsmedel för landtbrukare m. m., hvarför han yrkade käromålets ogillande. Ect vittne, Hallgrens moder, intygade, att ändamålet med köpet var att betackta skulden till Bokström, som först t. o. m. velat köpa fastigheten; att köpesumman just uppgick till samma belopp som Bokströms fordran, hvadan det helt och hållet qvittades mellan Hallgren och Bokström. Sysslomännen ansågo det tillräckligt bevisadt, att Bokström på omvägar gjort sig betäckt för sin fordran inom 30 dagar före konkursens början, hvadan de yrkade ogillande af köpet. Utslag atkunnas 15 Juli.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Juni 1880
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *