Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 26 Juni, skon. Fru Lona, Borg, Flensburg, barlast; skon. Lars, Haltman, Lybeck, styckegods. 28 Juni, jakt. Karl, Engström, Mönsterås, tegel; skon. Retzia, Sandqvist, Flensburg, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 27 Juni, slup. John, Gotlander, Vindan, osl. kalk.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1880
N:r 52

Rättegångs- och Polissaker.

F. kronoarbetskarlen Vilhelm Petter Engström har genom Svea Hofrätts utslag af 23 dennes fått sitt för femte resan stöld af härvarande rådhusrätt ådömda straff nedsatt från 6 till 5 års straffarbete, hvarjämte han, enligt rådhusrättens dom, af hofrätten förklarats vara i tio år utöfver strafftiden förlustig medborgerligt törtroende. Hofrätten har dessutom afkunnat dom öfver Engströms vildsinta beteende inför rådhusrätten, hvarigenom han för smädelser och hotelser mot en rättens ledamot inför sittande rätt dömdes till 6 månaders fängelse, för vanvördnad mot sittande rätt till 1 månads fängelse, för hot och missfirmelse mot t. f. stadsfiskalen till 3 månaders fängelse samt för våld mot vid rätten uppvaktande stadsbetjent till straffarbete i 3 månader, hvilket i en bot förvandlats till straffarbete i 5 år och 8 månader, samt 10 års förlust af medborgerligt förtroende utöfver den för tjufnadsbrottet utsatta strafftiden af 5 år.

För förseelse mot bygnadsstadgan hade åklagaren yrkat ansvar å viktualiehandlanden K. J. Ohlson, för hvilkec mål vi förut utförligt redogjort. Genom igår afkunnadt utslag fäldes Ohlson att böta 100 kronor.

Återvinning åt konkursbo. Sysslomanneni Johan Hellgrens, Stora Hellvigs i Fole, konkurs, som började 2 sistl. April, yrkade, att slagtaren Karl Myrström måtte förpliktigas att till konkursboet återlemna en del effekter, hvilka han 27 sistl. Mars skulle hafva köpt af Hellgren för 918 kronor, hvilken summa afskrefs på en af Hellgren utgifven skuldsedel, hvaraf Myrström var innehafvare. Svarandeombudet företedde en handling, som bestyrkte, att köpet skett redan 3 November sistlidne år; å hvilken handling kärandeombudet ej kunde fästa något afseende utan yrkade uppskof samt att svaranden måtte åläggas att förete den ofvannämda reversen. Efter enskild öfverläggning biföll rätten kärandens yrkande om uppskof, hvarjämte svaranden ålades att vid målets behandling komma tillstädes vid 10 kronors vite samt att vid 235 kronors vite förete skuldsedeln.

För oloflig ölutskänkning 21 dennes i Silfverhättan yrkade åklagaren ansvar å jungfrön Kario Viberg. Svarandens ombud erkände, att hon sält öl till afhämtning men förnekade, att hon serverat det. För att anskaffa bevis erhöll åklagaren uppskof till 5 dennes, då svaranden vid 5 kronors vite skulle vara tillstädes.

För inbrottsstöld och fönsterinslagning stodo minderårige gossarne August Ferdinänd Bruzell, född 1865, Petter Karl Johan Jonsson, född 1870, samt bröderna Karl Ludvig Hjalmar Pettersson, född 1865, och Johan Emil Pettersson, född 1868, anklagade inför rätten, Skomakaren Johan Petter Pettersson, de tvänne sistnämdes fader, samt glasskäraren Petter Jonsson och dennes hustru, gossens Jonssons föräldrar, voro närvarande, hvaremot ingen af Bruzells föräldrar hade infunnit sig. Mekaniska verkstadens disponent hade anmält, att natten till 21 dennes tolf fönsterrutor & verkstaden sönderslagits. Gossen Jonsson erkände, att ban utslagit två rutor samt de tre öfrige, att en ruta krossats af dem hvardera, Samma natt hade Emil Pettersson och Jonsson beredt sig inträde i badhuset i gamla hamn genom att sönderslå fyra glasrutor; Jonsson tog sig det orådet före att söndertrampa en spegel, hvarjämte Emil Pettersson tillgrep ur ett skrin 4 kronor 25 öre, hvilka penningar sedan delades mellan de fyra pojkarne. Det upplystes, att Bruzell förnt varit åtalad för tjufnadsbrott och att han varit den, som föreslagit stenkastningen. Bruzell, som är anstäld hos bryggaren Vedin, visade ingen som hälst ånger, hvilket äfven var förhållandet med Emil Pettersson, hvars fader gaf denne sin son mindre vackra vitsorå. Den nioårige Jonsson, hvilken följande dagen nedgräfde de stulna penningar, som kommit på hans lott, fick af sin moder loford för ett godt uppförande. Hjalmar Pettersson, som i denna månad konfirmerats, visade ett ångerfullt uppförande. Hans fader påstod, att den yngre brodern förledt den äldre att följa med ut på äfventyren sagde natt. Målet förekommer ånyo 5 Juli till behandling, då Bruzells fader, f.
artilleristen Anton Ferdinand Bruzell ålades att vid 5 kronors vite komma tillstädes.

Till stöld af en jernketting, 32 fot lång, hade de ofvannämde ynglingarne Emil Pettersson och Jonsson samt fjortonårige August Möller gjort sig skyldige. De hade 4 dennes vid middagstiden tillgripit jernkettingen vid hamnen, der de först gömt kettingen i en håla under några stenar, hvarefter kettingen på qvällen fraktades i en säck utanför Österport samt försåldes för kr. 2,45 till husbonden Nils Klason, Smitt i Stenkyrka. Jernkettingen, tillhörig arbetaren Karl Magnus Johansson och värderad till 10 kronor, har nu af Klason lemnats i polisens vård. Emil Pettersson skulle enligt Jonssons utsago hafva väckt förslaget till stölden. För att få bonden Klason inkallad uppsköts målet till 5 Juli.

Ljungbyposten, åtalad af herr A. Hansson i Mölneby och H. Almqvist i Svenljunga för en uppsats i skogssköfling, frikändes.
Ulricehamns tidning, som åtalats för aftryck af samma uppsats, är förut frikänd.

F. konstapelkadetten vid Gotlands nationalbeväring, Karl Vilhelm August Cedergren, född 1858 i Norrlanda församling, häktades 22 dennes i Stockholm, enär han 13 dennes rymt från kronoarbetskårens kompanidetachering å Oskar Fredriks borg. Han har tillika erkänt, att han i hufvudstaden stulit en kappå samt 8 kronor. Cedergren är mantalsskrifven i Hedvig Eleonora församling i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1880
N:r 52

Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Fru Erika Schedin, Norrland; fru Holmberg, Vexjö; skolläraren Johanson, Upsala; urmakaren Petterson, Visby; fru Klementin Lidström, Stockholm; August Klint, Gotland; Gustaf Audersson, Värmland, fröken E. Beckman, Gotland; fröken Tilda Nordlund, Vestmanland; skolläraren Bergström, Värmland; smedmästaren Andersson, fröken Maria Andersson, Strengnäs; hr Israel Nilsson, Amerika; Sven Persson, Vestergötland; häradshöfding Castrén, fru Castrén, Finland; K. A. Svensk, Stockholm; F. Johanson, Småland; fru A. Torssell, fru Enehjelm, hr operasångaren Teodor Hofter, Finland; landtbr. G. Åsell, Norrland, stud. Hjalmar Hanström, Kalmar; M. Fredrikson, Norrland; Bengta Månsson, Småland; stud. O. Valberg, Vestervik; fröken Johanson, fröken Viktor, Södertelje; fröken Silfverberg, Finlaud, fröken Lundqvist, Visby; fru Söderberg, Gotland; landbr. L. Svedin, landtbr. I. Ulin, Norrland; fröken Naana Bolin, Östergötland; handl. O. M. Vikholm, hr I. V. Burman, Sundsvall; Hanna Svensson och Karin Svensson, Skåne.
Summa 288.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1880
N:r 52

Från sjön.

Danska skonerten Kristine Bunge, hemma i Köbenhavn och förd af kapten J. Vermuth samt stadd på resa från Petersburg till Kiel med råglast, sjönk midsommardagen kl. 7 e. m. utanför Gotland på 97 famnars djup. Den af 7 man bestående besättningen räddade sig i skeppsbåten och upptogs samma afton af skonerten Svea, hemma i Simrishamn och förd af kapten F. Lundberg, stadd på resa från Finland till Danmark med last af bräder. Nämnda skonert lemnade den skeppsbrutna besättningen omkring 2 till 2’/; qvartmil från Hufvudskär, der den öfvertogs af den der utanför kryssande lotskuttern, som landsatte densamma 26 dennes på f. m. i Dalarö.
— Lotsångaren Frey, kapten v. Mihlenfels, hitkom från Vestervik natten till lördagen och afgick härifrån vid middagstiden följande dag. Med ångaren följde t. f. lotsdirektören H. B. Ankarkrona för att inspektera lotsstationerna.
— Danska ångfartyget Själland bogserades 23 dennes från Stockholm af bergningsångaren Poseidon, som i lördags införde det i Malmö hamn, der fartyget skall repareras.
— Ångaren Vilhelm Tell, kapten Keding, hemmahörande i Rostock och stadd på resa från Libeck till Petersburg, strandade i förgår utanför Hoburg. Ångaren togs igår af grund och inbogserades till Ronehamn.
— Atalanta. Enligt officielt tillkännagifvande hafva med det förolyckade öfningsskeppet omkommit 15 officerare, 265 underofficerare och menige man. 28 hustrur och ett stort antal barn samt slägtingar ha derigenom förlorat sitt stöd. Den enskilda välgörenheten har trädt emellan för att afhjelpa nöden, och lordmayorn i London har lofvat att ställa sig i spetsen för en penningeinsamling. 360 tusen kronor anses tillräckliga för ändamålet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1880
N:r 52

Fastighetsförsäljningar.

Å ovilkor lig auktion försåldes i lördags stenhuggaren Johan Stenströms fastighet nr 134 i Klinterotens 4 qvarter till husegaren Karl Johan Jakob Pettersson för 1920 kronor. Fastigheten var bevillnigstaxerad för 2,000 kr.
— Hemmansegaren Mårten Elms konkursmassa tillhörige gårdar nr 34 och 4 i S:tHansretens 4 qvarter såldes i lördags å konkursauktion till Gotlands enskilda bank för 8,900 kronor. Fastigheterna voro bevillningstaxerade till 15,300 kr.
— Skräddaren Israel Kahlboms gård och tomt nr 144 i Klinterotens 4 qvarter såldes i dag å utmätningsauktion till kakelugnsmakaren Cedergren för 2100 kronor. Fastigheten var bevillningstaxerad för 1600 kronor samt saluvärderad till 1500 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1880
N:r 52

Kyrkoherden V. L. Klint

i Follingbo installerades i förgår i sitt embete på öfligt sätt. Biskopen assisterades dervid af doktorerna Söderberg och Lemke, prosten Bergvall, kyrkoherden O. Klintberg, läroverksadjunkten Berglund och konsistorienotarien Öfverberg. Både högmessooch altargudstjensten förrättades af kyrkoherden Klint. Derefter anstäldes förhör med fjolårets nattvardsungdom af biskopen samt med den öfriga församlingen af assistenterna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1880
N:r 52

Passagerarelista.

Från Stockholm: med Gotland 26 Juni,
assistenten Norrby, hrr Sillén, Fredriksson, Carlström, Vennerström, Liljeroth, Montgomery, fruarna Öfverberg, Lundström, frök:na Viktor, Hederstedt, Lundin, Beckström, Cedlitzen, Johansson, Holmqvist, Montgomery. — Med Tjelvar 27 Juni, häradsh. Kastrén, borgmäst. Een, dr Leijer, hrr Feychting, Hydén, Lindström, Tottie, Rydberg, Åsell, Breitholtz, Pylsson, fruarna Bahr, Forsell, Pettersson, Tottie, frök:na Blom, Pettersson, Hollstenson. — Med Gotland 29 Juni, grossh. Lennmark med familj, bokhandl. Jeurling, hrr Ahlsell, Lindström, Nordin, Gustafson, Sundin, Krokstedt, Hagman, Rieffestahl, Norman, Swahn, Sundin, Stenström, Vikholm, Sundberg, Burman, fruarna Magnusson, Tynelius, frök:na Vesterström, Klingvall, Nilsson.

Från Kalmar: med Visby 27 Juni,
löjtn. Fleetwood, hrr Norrby, Goijer, Wahlberg, Viström, Holm, Eneman, fruarna Sundell, Sehmidt, Sisefsky, fröken Lyth.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1880
N:r 52

Auktion vid Adelsgatan.

Genom offentlig, frivillig auktion, som onsdagen den 7 Juli från kl. 10 f. m. kommer att förrättas i Bahrska huset vid Adelsgatan, midt emot handl. Ax. Sjöströms bod, försäljas, på begäran af förmyndaren för ynglingen Gustaf Falk och för bemälde myndlings räkning, en mängd husgerådssaker och möbler af hvarjehanda slag och af bättre beskaffenhet och hvaribland att nämna: förlägg-, ragu-, matoch såsskedar samt gräddskålar, gafflar, tésil och saltspadar, allt af silfver; mat-, desert- och téskedar samt knifhållare, brickor och kannor af nysilfver; korgar, tékök, kaffe- och tékannor samt ljusstakar af pläter; porslin och glas i sorterad mängd, såsom 2:ne serviser, kaffe- och tékoppar, geléskålar, bakelsefat, tillbringare, karaffiner, vin-, punsch- och dricksglas, sockerurnor, ostkupa samt bordställ med flaskor; diverse kökssaker; en strykugn; åtskilliga möbler, deribland en förmaksmöbel, bestående af skulpterad resårsoffa, 2:ne emmor samt 8 st. medaljongsstolar, allt af mahogny och klädt med rödt sidendamast, ytterligare 2:ne resårsoffor, 2 st. antika stolar, diverse stoppale stolar, Wiener-salsstolar, ett divansbord, ett matbord med mellanskifvor, ett spelbord af valnöt, syoch toalettbord, en förgyld väggspegel, samt konsolbord med hvit marmorskifva, en buffet med spegelglas, en antik byrå af vackraste form, en annan byrå, äfvensom lavoarer och kommoder, större delen af dessa möbler af mahogny, eller annat bättre träslag; ett mindre parti linne och duktyger, flere sorters lampor, jämte en hop annat, som icke här så noga kan uppräknas; erhållande kände, säkre inropare 2 månaders anstånd med betalningen.
Andra betale vid auktionen.
OBS. Sakerna kunna få beses på stället, dagen före auktionen, från kl. 3 till 7 eftermiddagen.
Visby den 28 Juni 1880.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1880
N:r 52

Dödsfall Hedvig Maria Vilhelma Hermanna

Att Gud, i dag kl. 3/4 till 2 f. m., behagat hädankalla vår ömt älskade äldsta dotter Hedvig Maria Vilhelma Hermanna, i en ålder af 19 år, 9 mån. och 17 dagar; djupt sörjd och saknad af oss, broder, syster, slägt och vänner, hafva vi sorgen härmed tillkännagifva.
Klintehamn den 24 Juni 1880.
Sofie Bachér, Wilh. Bachér.
född Rothsten
.
Dav. ps. 16 kap. 6 v. Sv. ps.-b. 484, v. 5.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1880
N:r 52

Dödsfall Pehr Herman Enequist

Kyrkoherden öfver När och Lau församlingar herr Pehr Herman Enequist, född 21 September 1818, död 26 Juni 1880 kl. half 2 i Närs prestgård; saknad af efterlefvande maka, 10 barn, anhöriga och vänner.
Philip. 1:21.
Sv. Ps.-b. ur 477, 8, 9 v.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1880
N:r 52