Inskrifning af värnpliktige,

tillhörande Visby sjömanshus, äger rum härstädes idag och i morgon. Inskrifningsförrättningen hålles i år hypoteksföreningens lokal. Som ordförande i inskrifningsnämden fungerar kommendörkapten S. E. Feychting, och öfriga ledamöter i nämden äro hamnmästare J. E. Dyberg och sjömanhusombudsman D. Herlitz, hvilka som bekant äro utsedda af länets landsting, samt befälhafvaren för Stockholms sjörullföringsområde, kapten F. Carlson. Biträdande läkare är d:r Hallin, och som protokollförare tjänstgör not. G. A. Broms.
Inskrifningsskyldige äro inalles 60 ynglingar, af hvilka emellertid en stor del redan utmönstrats.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 februari 1913
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *