Från landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 24 febr.
Eksta skyyttegille hade i söndags arssammanträde i skolsalen. Års- och revisionsberättelserna föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Under året ha lossats omkring 5,000 protokollförda skott däraf vid fältskjutning omkr. 600. Till styrelseledamöter för ett år Valdes: X Andersson, Fintzer (arid.), P. Lickander, Jakobs (v. ordf.), K. Pettersson, Uggårds (sekreterare), Hj. Larsson, Hägur (kassaförvaltare) samt till skjutschef och instruktör A. Boberg, Rovide i Fröjel. Till gillets representanter utsågos ordföranden samt B. Larsson i Rondarfve. Revisorer blefvo H. Olsson, Kvie, och G. Lindvall, Grymlings, samt materialförvaltare K. Lindval, Grymlings.
Under året ha förvärfvats 2 bronsmärken, nämligen af A. Pettersson i Bjerges och O. Pettersson, Robsarfye i Fröjel, hvilken senare äfven förvärfvat gillets vandringspris, en bägare.
Efter sammanträdets slut samlades man hos den afgående ordföranden, hr B. Larsson i Rondarfve, där det bjöds på kod traktering. Litet hvar hoppas nu, att gillets medlemsantal under året måtte ökas afsevärdt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 februari 1913
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *